Γιατί τα αραβικά φαίνονται ακατόρθωτα στο διάβασμα;

Τα αραβικά φαίνονται ακατόρθωτα στο διάβασμα για τον λόγο ότι συνήθως δεν σημειώνονται τα φωνήεντα,τα διπλά σύμφωνα και άλλα πράγμα που προϋποθέτει ότι ξέρεις ήδη να μιλάς αραβικά και μπορείς πάνω κάτω να μαντέψεις τί γράφει. 

Πιο παλιά δεν σημειώνονταν ούτε οι τελείες που διαχωρίζουν κάποια σύμφωνα που είναι ίδια χωρίς αυτές. 

Υπάρχει ολόκληρο σύστημα διακριτικών που πρέπει να μαθευτεί στα αρχικά στάδια.

Τα διακριτικά στον αραβικό κόσμο χρησιμοποιούνται μόνο σε παιδικά βιβλία αλλά και στο κοράνι ⟨ٱلْقُرْآن⟩ (al-Qurʾān) για να μην διαστρεβλώνονται οι λέξεις.

Κατ'εξαίρεση διακριτικά χρησιμοποιούνται μόνο σε κάποιες λέξεις που είναι διφορούμενες.


Οι μαύρες γραμμές ,οι λεγόνενες ρασμ σημειώνουν τα σύμφωνα. 

Οι κόκκινες τελείες,οι (إِعْجَام, ʾIʿjām) ξεχωρίζουν κάποια σύμφωνα μεταξύ τους τα οποία χωρίς την τελεία γράφονται το ίδιο ,ενώ τα μπλε, τα σημάδια ḥarakāt (حَرَكَات)   είναι τα φωνήεντα, μακρά και βραχέα.

Τα χαρακάτ συμπεριλαμβάνονται στο συμπληρωματικό σύστημα διακριτικών ,τα τασκίλ (تَشْكِيلtashkīl).

Για παράδειγμα το σημείο fatḥah ⟨فَتْحَة⟩ η διαγώνια γραμμούλα στην προηγούμενη λέξη,πάνω στα γράμματα f 
f ⟨فَ⟩ και t ⟨حَ⟩ η γραμμή δηλώνει βραχύ α. 

Παρατηρείστε ότι τα δύο αυτά γράμματα γράφονται αλλιώς μονά τους, αλλιώς στην αρχή και στο μέσο της λέξης αντίστοιχα.


Αν σου άρεσε η ανάρτηση ,κάνε μας ένα ψυχικό. Προώθησέ την με τα κουμπιά από κάτω.
Share:

Ο βασιλεὺς (Αρχαία Ελληνικά)


Ο βασιλεύς προέρχεται από το πρωτοελληνικό *gʷatiléus.

Στα μυκηναϊκά ελληνικά στις πινακίδες της γραμμικής Β γράφεται qasireu δηλαδή gʷasileus.

Στο κυπριακό συλλαβάριο γράφεται pa-si-le-wo-se.


Τριτόκλιτο.

Ενικός

Ονομαστική ὁ βασιλεὺς ἰσχυρός ἐστιν.

Γενική ὁ τοῦ βασιλέως οἶκος μέγας ἐστίν.

Δοτική ἡ βασίλεια τῷ βασιλεῖ υἱὸν παρέχει. 

Αιτιατική ἡ βασίλεια τὸν βασιλέα φιλεῖ. 

Κλητική ὦ βασιλεῦ, μὴ δεινὸν ἴσθι.


Εναλλακτικοί τύποι.

Γενική ομηρική βᾰσῐλῆος

Γενική αρκαδοκυπριακή βᾰσῐλῆϝος


Πληθυντικός

Ονομαστική οἱ βασιλῆς/βασιλεῖς βασιλεύουσιν. 

Γενική ὁ τῶν βασιλέων βίος χαλεπός ἐστίν. 

Δοτική οἱ δοῦλοι τοῖς βασιλεῦσι πείθονται. 

Αιτιατική ὁ δῆμος τοὺς βασιλέας φοβεῖται. 

Κλητική ὦ βασιλῆς, φιλεῖτε τὸν δῆμον.


Το ίδιο κλίνονται και τα ὁ ἱερεύς και 

ὁ ἱππεύς , ο Ὀδυσσεύς

Share:

Ancient Greek-Phoenician merchant vocabulary.Phoenicians were renowned merchants around the Mediterranean.

Words of merchants. 

ἀγορά צהר as a mark of time, ἀ. πλήθουσα the forenoon, when the market-place was full, the time just after mid-day, when they went home from market.; hence الظهيرة "noon". Lat. Nundinae = market-day.

ἐφόριος גבול border, frontier, where the people of adjacent states met for market and other purposes.

ἀγορά שער market place
ἀγοραῖος סחר trader
ἀγόρασμα מסחר merchandise
ἀγορασμός מחיר purchasing, auction
ἀγοράζω שבר buy in the market
ἀγορά אגרה gathering
ἀγυρμός מגור gathering, crowds
ἄγυρις עצרת festive gathering
πανάγυρις כל עצרת festal assembly
ἀργυρίς אגורת silver cup or small coin
ἐξαγώγιον מוצה  duty on exports
ἐξάγω הוציא export
ῥῶπος רכלה petty wares
ῥωποπώλης רכל dealer in petty wares
ἀγοραί יערים market place, forum
ἀγορά צער assembly
ἑταιρεία חבור  association
σύγκλητος סגלה summoned council
προΐξ ברכה gift, present
τρόχις רץ courier
ἔφορος פרעה overseer
κωπηλάτης חבל rower, nautilus
ὁπλιταγωγός חבל troop-ships, transports
ὅπλον חבל a ship's tackle
σταθμός עמד station for ships
στόλος צי, חיל, ציר sea-force, fleet; أسطول
πλοητόκος מלחים producing navigation
ὑπηρεσία שרת body of rowers, ship's crew
ὑπηρέτης משרת row a ship;  
διάκονος הכהן official, of a guild
ἄποικος אפיק abroad
ἁλουργής ארגמן sea purple
ἁλούργημα ארגונא purple clothing 
ἀποικία אפקה colony
βρία בירה city
ὅμιλος המולה crowd
κάτοικος תושב inhabitants
πολῖται בעלים citizens, freemen
πάραλος γῆ פלשת of the coast land
ἐξοδισμός מוצא expedition, journey 
ἔθνος עדה  trade association
λογίζομαι לקט gather, pick up
λαχμός מלקח obtained
ὄχλοι עגלים popular assemblies
φόρημα מערב freight
ἀγαθοῖς, τἀγαθά עזבון goods, fairs, wealth
χρηστος חרוץ, חסיד useful, good
πλάξ לוח tablet
γέμισμα מעמסה load, burden, ship's freight
γεμιστός עמוס laden, full
γεμίζω עמס ,עמר fill, load a freight, of ship
καταγεμίζω העמיס load heavily
ἀπόστολος משלחה dispatch
ὀρχηδόν ארחה caravan
αὔλισμα מלון lodging
θησαυρός צבר store, treasure
θησαύρισμα מצבר stored
γαζοφύλαξ גדברי treasurer
δίκη דין custom
ὤνημα מקנה purchase
διατίθημι צוה distribute
ῥήτρα ברית verbal agreement 
πολείδιον קרית body of citizens
κτίσμα מוסדה colony, foundation
σύνοδος סוד assembly
ἀγορά צער assembly of the people 
ἀγών מקוה gathering 
βωλά בלע, בעל senate, council of elders
δεκάτευμα מעשר tithes
αἴτημα משאלה request, demand
ἐπιζητέω בקש seek after, request
δραχμῇ דרכמן silver coin worth six obols 
καρπισμός מרבית profit
κάρπωσις תרבית use, profit
μισθόω שכר let out, hire
μισθωτός שכור hired
μίσθωμα משכרה contract price
ἔχω μισθός יששכר of hired work, mercenaries
πορευμα מרכבה carriage
χωρίτης תרח countrymen
κῆρυξ כרוז public messenger
ἐργάτας מלאך workman, Hermes.
προάγγελος מלאך harbinger 
πορθμός מעברה ferry, strait, narrow sea
πόρος עברה means of passing by a river
ἠπειρώτης עברי landsman
φόρος פור tribute paid to a ruling state 
κατάθεσις תשומת down payment 
ἀμείβω גמל repay, reward
ἐγγυάω ידה give security, hand over
δασμός מס division, of spoils, tribute
θέσμιον מצוה laws, customs
ἡνιόχους חניכי charioteers
ὁδούς חוצות highway
ζήτημα מצדה sought
κομιδῇ קבצה provisions
λαγχάνω חלק obtain by lot
κλῆρος גורל lot
κληρόω נחל obtain by lot
πίστωμα מבטח assurence 
παραδόσιμος מורשה handed down
παραδίδωμι ירש  hand over to another, inherit
δάνεισμα משאת a loan
τοκίζω השיך, זעזע lend on interest
τοκιστής נשך usurer, money lender
τόκος נשך produce of money lent, interest
δανείζω זעזע, לוח, נשא put out money, lend
προσφέρω הוביל bring to
πρόσχωρος גר neighbour
εἰσβαίνω הביא go onboard, be imported
ἀπέρχομαι ברח depart
ἀπονέμω מנה portion out
ἀποφυγή מנוס place of refuge
καταφέρω הדביר bring down
τάγμα מפקד fixed assessment or payment
ποίημα מפעל anything made
μετακομίζω השתבק transport
τρυγάνη מורג tribula
ἀφαίρεμα מבחר choice part
φάγημα מאכל food, victuals
ἄπυρος אופר unsmelted gold
ψήγμα מופז gold dust
πλίνθος לשון ignot
χρυσός ἄπυρος כתם אופיר unsmelted gold
ξάνθος, ξουθός דהב זהב gold
εἰσφορά אזכרה property tax
ὑποτίθημι עבט put down as deposit, pledge
ὑποθήκη עבוט pledge, deposit, mortage
ἐρύομαι ערב redeem, protect, guard
ῥύσιον ערבה surety, pledge
κατεγγυεύω תקע give security
παρακατατίθεμαι הפקד entrust, of property
παρακαταθήκη פקדה deposit of money
καταβολῇ חבל down payment
σταθμός משקל standard weight cf. σήκωμα 
σταθμόν שקל weight, standard cf. σηκόω
διχάς σήκωμα בקע משקל half weight 
σίκλος שקל coin
κόφινος איפה basket, as a unit of measure
ψηφίζω חשב count, reckon
μέτρημα ממד measurement
μετρέω מדד to measure
μέτρον מדה weight or measure
μέτρον משורה measure; soldiers rations
αμφορευς פורה liquid measure
δωρον זרת hand's breadth, palm, measure
ωμος אמה cubit
χοινιξ עמר dry measure of corn

Share:

German drill (ein,eines,einer...)

Άσκηση γερμανικών.


Επιλέξτε το σωστό. 
Choose the right one.
ein/eins/einer/einem/eine/eines/einen. 

1. Hund kommt zu mir.
Ένα σκυλί έρχεται σε μένα.
The dog comes to me.

2.Ich habe mir  Buch gekauft.
Αγόρασα ένα βιβλίο.
I have bought a book.

3.Er ist mit  Frau verheiratet.
Είναι παντρεμένος με μια γυναίκα.
He is married to a woman.

4. kann ich dir sagen.
Ένα μπορώ να σου πω.
There is one thing I can tell you.
 
5.Mit Auto können wir es schaffen.
Θα προλάβουμε με ένα αμάξι.
We can make it with a car.

6.   Mann ,   Frau, und Kind sind zusammen spazieren gegangen.
Ένας άνδρας,μια γυναίκα και ένα παιδί πήγαν μαζί να διασκεδάσουν.
A man ,a woman and a boy are going together to have fun.
 
7.  Uhr gibt die Zeit an.
Ένα ρολόι λέει την ώρα.
A watch tells the time.

8.Natürlich fahren wir mit Schiff über Fluss.
Φυσικά και θα ταξιδέψουμε με ένα πλοίο στο (κατά μήκος) ποτάμι.
Of course,we will travel by boat across the river.

9. Allen ware unfreunlich,aber war nett.
Όλοι ήταν αγενείς, αλλά ένας ήταν καλός/συμπαθής.
Everyone was not friendly,but one was nice.Μεταφράστε στα γερμανικά.

1.Ένα σκυλί έρχεται σε μένα.
2.Αγόρασα ένα βιβλίο
3.Είναι παντρεμένος με μια γυναίκα.
4.Ένα μπορώ να σου πω.
5.Ένας άνδρας,μια γυναίκα και ένα παιδί πήγαν μαζί να διασκεδάσουν.
6.Ένας άνδρας,μια γυναίκα και ένα παιδί πηγαίνουν(είναι τώρα στο δρόμο) μαζί να διασκεδάσουν.
7.Ένα ρολόι λέει την ώρα.
8.Φυσικά και θα ταξιδέψουμε με ένα πλοίο στο (κατά μήκος) ποτάμι.
9.Όλοι ήταν αγενείς, αλλά ένας ήταν καλός/συμπαθής.

Translate in German.
1.The dog comes to me.
2.I have bought a book.
3.He is married to a woman.
4.There is one thing I can tell you.
5.We can make it with a car.
6.A man ,a woman and a boy are going together to have fun.
7.A watch tells the time.
8.Of course,we will travel by boat across the river.
9.Everyone was not friendly,but one was nice.

Share:

Pe acest website...(Romanian text)

Pe acest website găsiţi resurse didactice pentru învăţarea limbii române şi pentru acomodarea în România.

 

In this website you will find resources for learning the Romanian language and for accommodation in Romania. 

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε εκπαιδευτικούς πόρους για την εκμάθηση της ρουμανικής γλώσσας και για διαμονή στη Ρουμανία.

Λεξιλόγιο/vocabulary

Pe
On
Σε, πάνω

acest
this
αυτό

găsiţi
You will find.
Θα βρείτε

găsi
To find
Βρίσκω


resursi didactice
resources for learning
διδακτικούς πόρους

limba, limbii
the language,of the language
η γλώσσα,της γλώσσας

limbă
language
γλώσσα

limba române
the Romanian language
η ρουμανική γλώσσα

învăţarea
learning
εκμάθηση, μάθηση

pentru
for
για

şi
and
και

în
in
σε,μέσα

acomodarea
accomodation
διαμονή


Exercise
ΆσκησηShare:
ܝܫܘܗ

hfdsvbhh נבּוטרש

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive