Various Aromanian phrases/ βλάχικες φράσεις και εκφράσεις

Διάφορες φράσεις στα βλάχικα.


Greetings
χαιρετισμοί

bune dzua
good morning
μπούνε τζούε
καλημέρα


Noapti bune.
Good night
Νοάπτι μπούνε.
Καληνύχτα.


Kum hii? (informal)
How are you?
Κουμ χίι;
Πώς είσαι;

Kum hits?
How are you? ( Formal)
Κουμ χιτς;
Πώς είστε;

Tsi adar'?
What are you doing?(How are you?)
Τσι άνταρ';
Τί κάνεις;


Tsi s'adaru'?
What am I supposed to do?
Τσι σ αντάρου';
Τί να κάνω;


Tsi fats'?
How are you doing?
Tσι φάτσ'
Τί κάνεις;


Ghini / ghine.
Fine.
Γκίνι/γκίνε
Καλά

Sh'tini?
And you?
Σ τίνι;
Εσύ;

Getting to know each other
γνωριμίες


Di iu eshti tini?.
Where are you from?
Ντ' ιού έστι τίνι;
Από πού είσαι εσύ;


Di Voscopoli eshti tini?
Are you from Voscopoli?
Ντι βοσκόπολι έστι τίνι;
Από τη βοσκόπολη είσαι εσύ;.


Cum tsi dzicu?
What's your name?
Κουμ τσι τζέκου';
Πώς σε λένε;


Anea ni dzicu
My name is ...
Ανιά νι τζέκου'
Εμένα με λένε.

Cum ti chljamã? 
What's your name?
Κουμ τι κλιάμε;
Πώς σε λένε;

Di cãtsi anji eshti?
How old are you?
Ντί κετς αν' εστί;
Πόσο χρονών είσαι;

Noj himu Armãnj.
We are Aromanian.
Νόι χίμου αρμέν'
Είμαστε Βλάχοι.
Wishes
ευχές

S ti am hëros. (Fãrshãrot)
S hits ghini.
Be well!
Σ τι αμ χερός (αρβαντοβλάχικο).
Σ χιτς γκίνι.
Να είσαι καλά.Να χαίρεσαι.
Να είστε καλά.

S baneadze armanamea!
Long live Aromanians!
Ζ μπενεάτζε αρμενάεα!
Να ζήσει η βλαχιά!Songs
τραγούδι

Mshatã boatsi.
Nice voice
Μσάτε μποάτσι.
Ωραία φωνή.


-Cari lu căntă cănticlu aestu?
Who is singing this song?
Κάρι' λου κέντε κέντικλου αέστου;
Ποιός το τραγουδάει το τραγούδι αυτό;


Cantitsi armaneashti ditu Sarbii.
Aromanian songs from Serbia.
Κέντιτσι αρμανεάσστι διτου Σάρμπιι.
Βλάχικα τραγούδια από τη Σερβία.


Various phrases
διάφορες


Cu tsi?
With what?
Κου τσί;
Με τί;


Iu i / Iu iasti?
Where is...?
Ιού ι / Ιού ιάστι;
Πού είναι;


Cătse?
Why?
Κετσέ;
Γιατί;


Io hiu/ mini escu.
I am.
Ιο χίου/ μίνι έσκου
Εγώ είμαι.

Cari
Which
Κάρι
Ποιος
Pãne
Until
Πήνε
Μέχρι

Νu shtiu.
I don't know 
Νού σστίου.
Δέν ξέρω.


Di cari anu easti estu ...?
From which year is this?
Ντι κάρι' άνου' εάστι έστου;
Από ποιό έτος είναι αυτό;


S-nvitsem armaneshti.
Let's learn Aromanian.
Σ -νβιτσέμ αρμανέσστι.
Μαθαίνουμε βλάχικα.


Tseapili ali tetă Limushi
Aunt Limushi's onions.
Τσεάπιλι αλι τέτε Λιμούσσι..
Τα κρεμμύδια της θείας Λιμούσιας.


Esku un'feate armane!Sh'mu aresku.
I'm an Aromanian woman and I like it!
Έσκου ουν φεάτε αρμάνε.Σσ μου αρέσκου.
Είμαι βλάχα και μ'αρέσει.


Nu chiari una paduri, fidenlji candu cresc!
A forest is not lost when seedlings are born.
Νου κιάρι όυνε παντούρι,φιντένλλι κάντου κρέσκ!
Δεν χάνεται ένα δάσος όταν γεννιούνται φιντάνια.-Νu shtiu frate, ma prindi s hiba muljeri di vara sutsata armaneasca.
I don't know brother but they must be women from some Aromanian club.
Νού στίου φράτε,μα πρίντι σ χίμπα μουλιέρι δι βαρα σουτσάτα αρμανεασκα.
Δεν ξέρω αδερφέ,αλλά πρέπει να είναι γυναίκες από κανένα βλάχικο σύλλογο.


O boo!
Shows exclamation or frustration.
Ο μπό! 
Επιφώνημα έκπληξης,θαυμασμού και πλήξης μερικές φορές.


di cu njică t ashtipteam
I'm waiting for you since you were young.
Ντι κου νίκα τ αστιπτεάμ.
Από μικρή σε περιμένω.Cari va-s-dzăcă că armănamea poati s-hibă ahăntu musheată!
Who would have thought that Aromanian culture could be so beautiful!

Κάρι' βα σ-τζεκε κε αρμενάμεα ποάτι σ-χίμπε αχέντου μουσεάτε!
Ποιός θα το πει ότι η βλαχιά μπορεί να είναι τόσο ωραία!


cuclu nu s avdza iuva
The cuckoo is no where to be heard.
Κούκλου νου σ άβτζε ιουβά.
Ο κούκκος δεν ακούγεται πουθενά.


voj s dzeku'
I want to say.
I will say.
βόι' σ τζεκου'
θέλω να πω.
Θα πω.


pânâ s yină prumuveara
Until spring comes.
πήνε σ γίνε προυμουβεάρα
μέχρι να ρθει η άνοιξη
   

Διαβάστε επίσης
Μαθήματα βλαχικής
Share:

1 comment:

Unknown said...

Να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνα

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive