ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΡΙΜΕΝΩΝ

Share:

Η Καινή Διαθήκη στα αρβανίτικα (1827)

Share:

Μι Λο Ντορλου Σι ν' τι Βεντου

mi lo dorlu să nj ti vedu Μ' έπιασε πόθος να σε δω.Γιατί έχω καιρό που δεν σε είδα.'Ερχομαι απόψε στο πορτάκι.Να με δεις μωρ' να σε δω. The Vlachs
Share:

το μηδέν στα γιαπωνέζικα


Γιαπωνέζικοι αριθμοί (το μηδέν).
Τρόπος γραφής και διαβάσματος.

  


Character ,Preferred reading/ On reading /Kun reading
χαρακτήρας/προτ. τρόπος διαβάσματος,τρ. διαβ. ΟΝ/ τρ.διαβ ΚΟΥΝ

,* zero, rei / れい ,zero / ぜろΟι υπόλοιποι αριθμοί
http://languagesnewsinfo.blogspot.com/2010/11/japaanese-numerals.htmlβιβλία
Share:

μολδαβικές φράσεις

Μερικές φράσεις στα μολδαβικά
Romania & Moldova (Lonely Planet Travel Guides)Moldovan: Tocmajii trebuie să şiba şierbinţi.
Textbook Romanian: Macaroane trebuie să fie fierbinte.
English: The noodles need to be hot.

M: Copchilul neu trebuie să ştibă engleză ghineşor.
TR: Copilul meu trebuie să ştie engleză bine.
E: My child needs to know English well.

M: Unde te-ai propodit matale? Ai gasit o padrugă demu?
TR: Unde te-ai pierdut dumneata? Ai gasit o prietenă deja?
E: Where have you been lately? Have you already found a girlfriend?
Share:

Latin-Greek dictionary (1664)

Share:

Learn Pomak

Μαθαίνουμε πομάκικα

1. Kak to zavot?

Orhán: Móne mo zavót Orhán. Tébe kak to zavót?

Hilmiyé: Móne mo zavót Hilmiyâ.

Orhán: At kadé si?

Hilmiyé: At Bratánkovo. Tï at kadé si?

Orhán: Ya som at Sádnovitso. Ímash li drúgï brátye?

Hilmiyé: Ímom annó séstro i dvamína brátie.

Orhán: Ya ímom le annók bráta yéshte.

Hilmiyé: Kólko si godínï?

Orhán: Ye som na on-dokús. Tï na kólku si?

Hilmiyé: Ya som na on-yedí.

Orhán: Znosh li da dúmish Urúmtskïi?

Hilmiyé: Na znom yátse húbe. Tï?

Orhán: Ya znom húbe. Kak zavót bubáykati?

Hilmiyé: Zavót go Huseín. Daktór ye faf Iskéche. Tébe bubáykoti kakvó rábato prái?

Orhán: Rábati na vapórieno. Tói ye isâ na Amériko.

Hilmiyé: Va, inélkos daléche ye! Kogá she si dóide?

Orhán: Za tri mésetsï.

Hilmiyé: Yátse húbe. Itúi sme. She dúmime pak.

Orhán: She dúmime. Zhîvi i zdrávi!

Hilmiyé: Zhîvi i zdrávi!

Ódvarnéite katró ye právo katró ye ne právo

právo

ne právo

1. Hilmiyâ ye at Sádnovitso.

q

q

2. Hilmiyâ íma dvamína brátie.

q

q

3. Orhán zno da dúmi Urúmtskïi.

q

q

4. Hilmiyínanek bubáyka zavót Salí.

q

q

5. Orhánavîyen bubáyko ye vaporjí.

q

q

pomak lessons and dictionary Balkanlarda Pomak Turkleri (Turkish Edition)
Share:

Λεξιλόγιον Ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της Τουρκικής

Greek dictionary of words of turkish origin dictionary Starting Turkish (Starting series)
Share:

Dictsionar Armânesc-Tache Papahagi -βλάχικο λεξικό του Τάτσε Παπαχάγκη

Share:

AROMÂNII-dialectul aromân (Th.Capidan)

Η βλάχικη διάλεκτος (Θ.Kαπιντάνη) Aromanians http://www.unibuc.ro/CLASSICA/dialectularoman/cuprins.htm
Share:

Μαθήματα Βλάχικης: Anvitsămu Armâneshti cu Taki al Georgiu


Μαθαίνουμε βλάχικα.

 βιβλία
Aromanians
Share:

Τραγούδι του γάμου στα αρβανίτικα


Τσι ντογε χεφέμετ τσι' οτε φλες γκαντελετ τσι ντογε εδε μπατανιτ τσι οτε φλες εδε γκα διτ τσι ντογε εδε μαξιλαρετ τσι οτε φλες γκα πραρετ τσι η ντογε εδε στολιτ τσι ότε ρουασς εδε διτ Μετάφραση: Τι τα θέλεις τα χειράμια αφού θα κοιμηθείς στα πρόβατα Τι τις θέλεις τις μπατανίες αφού θα κοιμηθείς στα γίδια Τι τα θες τα μαξιλάρια αφού θα κοιμάσαι στα πουρνάρια Τι τα θέλεις τα στολίδια αφού θα φυλάξεις γίδια
Share:

Πάτερ ημών στα αρβανίτικα (απόσπασμα)Lord's prayer in Arvanitic
Share:

πολεμιστής (bushi) στα γιαπωνέζικα κάντζι

πολεμιστής (bushi) στα γιαπωνέζικα κάντζι

The Book of Five Rings (Bushido--The Way of the Warrior)Training the Samurai Mind: A Bushido Sourcebook  

武士

 

συστατικά στοιχεία

 
Share:

Un lai gione picuraru/ Ένας νεαρός βοσκός


 

βιβλία
Aromanians
Share:

η βλαχική διάλεκτος της Σαμαρίνας ,του Κ.Ντίνα
Το κουτσοβλάχικο ιδίωμα της Σαμαρίνας-φωνολογική ανάλυση (διδακτορική διατριβή) 

Come On, Now!Share:

Tiberius Cunia-Dictsiunar a Limbăljei Armănească

Aromanian dictionary (Tiberius Cunia)
βλάχικο λεξικό του Τιμπέριους Κούνια  

Aromanians 

Tiberius Cunia-Dictsiunar a Limbăljei Armănească

Share:

Πώς γράφεται ο σαμουράι στα γιαπωνέζικα
Σαμουράι με πανοπλία.Φωτογραφία χρωματισμένη με το χέρι του 1860  του Φελίτσε Μπεάτο.  

 συστατικά κάντζι

 


Share:

Dicţionar Macedo-Român

Dictionary of the macedoromanian (aromanian) language βλάχικο λεξικό Ι.Νταλαμέτρα (1909)

http://www.scribd.com/doc/28927353/Dic%C5%A3ionar-Macedo-Roman
Aromanians


Dicţionar Macedo-Român

Share:

tata a nostru (lord's prayer in aromanian)

O Tatulu a nostru ţi eşti ţeru, as ayiusească numa a ta, las-yină amirililia ata ş-las-facă vreară a ta ca cum ţeru aşăţi şă pi locu. Pănă a noastră aţe di cati dzuă dă-nă şă ază; şă liartă-nă amărtiili a nostri, că şă noi lirtămu unu alantu şă nu nă bagă tru farmucu, ma scapă-nă noi di arrăeaţă. Că amiririlia a ta easti şă tinia a Tatului şă a Hiilu şă Ayiusitlu Suflitu, tora şă daima ş-tută eta a etili. Esti!" (Lituryierlu armânescu dit Moscopolea, eta a XVIII-a, tora tu Biblioteca Naţională di Tirană) Lord's Prayer (Our father) Our Father, who art in heaven hallowed be thy Name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever. Amen Πάτερ ημών.(lord's prayer in modern greek) Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. On Earth as It Is in Heaven: How the Lord's Prayer Teaches Us to Pray More Effectively
Share:
Texte macedo-romane, basme şi poesii poporale de la Cruşova Macedoromanian texts,tales and folk poetry from Crusova area. http://www.scribd.com/doc/28918990/Texte-macedo-romane-basme-%C5%9Fi-poesii- The Arumanian dialect of Krus̆evo in SR Macedonia, SFR Yougoslavia
Share:
An aromanian text. Haneli Despoina.Την παρακατω ιστορία μας τη διηγήθηκε ο Κώστας Γάσιας, απο την Καλομοιρα Τρικάλων και ειναι στο βλάχικο ιδιωμα της περιοχής. Παρατηρούμε οτι σε κάποια σημεια ο ομιλητής μετακινειται στην ελληνική γλώσσα. Εκεινες οι λέξεις αποδιδονται με το ελληνικό αλφάβητο. Δινουμε επισης , τη φωνητική μεταγραφή του κειμένου καθώς και την ελληνική του μετάφραση:
........................................................................ aromanian text: "Scala al Gavoyanaki" Altî unî isturie,earà tsi dipuneà Turtsîlji di Amintsu,s’ tsià Trihoru.Cî Trihoru earà tsiflicadz multsî.S’ tsià aclonî di loà grînu, loà aroche,loà fîrinî, nghîrcà d’ atsia prăvdzile sh li tseà Amintsu, de s’ puate sî s’ hîrneascî.Aveà cîldurime, cale, di Amintsu.Di Janena,Amintsu, Trîhoru.Ala trîtsea hamblà omos.Shî veara trîtsea multu,shî tsià s’ auanî.Epidhis cî acîtseà neau multî auanî,protimiseà apoia si s’ ducî pri di ngeshu*. Auanî tora tsi trîtseà,afù s’ dusirî atselji,atsăul aclonî tsi arà , shî loà atsiali tuti,loà forlu,paradzî di atsilo´ru tsi aveà ctimate ,aveà ahtări multe,de lî* luà paradz di foru.Shî s’ dusirî la unu aclonî tse s’ cunushteà. Dzîtsi, va nj’dai ahîtsi paradz..Vre, va ljai sh’di la mine dzîsi...Tse, tini altu soi...Va ljau sh’ di la tine..Vre amu fumealji multî,nu mi lipishesti....Nu ari, di mine su nghesu,tuts acshî sun...va s’ ljau s’ atsia... Lji deadi paradzîlj atselj,tse lji cîftă´. Apoia, dip’ unu anu di chirò,s’ dusi atsăul tsi s’ forolojisi,di puyoru*,di Trîhorū, s’ dusi sh’ acîtsè unî stenoma auà n’dzeanî,tse ari unî chiatra mari,shî s’ unumiseasti... sti Σκάλα του Γκαβογιαννάκη.Gavoyanachi earà atsăul tse lu earà cu turtsîlji,shî dipuneà puyoru di luà forlu.Acîtsè aclò tu stenoma atseanî, τάχα τυχαία.Ενώ earà, u avea militisitî...Singuru lu earà atsăul tse yineà d’ Amintsu...Alandu auanî apoia, lji gîri aclonî,steà tsi dzuî va dipuneà ielu puyoru acîtsè aclonî,shî taha... s’ aflarî n’gale....Vre γειά σου tine...γειά σου...tine, cum s’ unumiseà,καλά, s’unumiseà Gavoyanachi.Lji tseà Yani,ala επειdhής cî aveà un oclju,di lji tseà Gavoyanachi....Iu va ti duts dzîsi....Lji fatsi atsăul di Trîhoru...E, iu va mi ducu,dzîtsi, ama mi ducu puyoru s’ljau foruri s’ atsale ,dzîsi,cî ashteapte plai...Cîtse, earà ananghe s’ nji ljai s’ anjia atumsina....E, eu nu adaru ahtări, di itsi nj dzîcu,atseà adaru...Tora,vedz cî nj vinghe sh’ anjia sirau ameà,dzîsi atsăul di Trîhoru...Tora va ljau sh’eu forlu tsi aprindi....Tsi foru va ljai, eu nu am paradz,dzîtsi....E,tora va vedz...Di d’aclonî,lji deadi unî pingî,di s’află´ hamblà...Hamblà όμως are πεντακόσα μέτρα sh’ yini dip acshî.Acshi yini dip κρεμαστό...Lji deadi unu, cîdzù aclonî, tsi s’ featse, va cîdzù di sti pravda analtu,di s’ vîtîmă´....Nu puteà sî dzîcî tora Turtsîlj cî lu vîtîmă´ altu...S’ arurică´ di sti pravda analtu,shî s’ vîtîmă´. Sh’armasi aclonî,la scala al Gavoyanachi,aclò tsi cîdzù tse ul pimsi alandu. ............................................................................... fonetic text: altɨunɨisturíe ǀ irátsedipunyátúrtsɨʎydiamíntswǀ stsyátrixórwǀǀ kɨtrixórwirátsiflikádzmúltsɨǀǀ stsiáaklónadilwágrɨ́nwǀ lwáaróce ǀ loáfɨrínɨ ǀ ŋgɨrkádatsíaprə́vdzileʃlitsyáamíntsw ǀ despuátesɨsxɨrnyáskɨǀǀ avyákɨlduríme ǀ kále ǀ diamíntsu ǀǀ diɟánena ǀ amíntsu ǀ trixóru ǀǀ alátrɨtsyáxambláómos ǀǀ ʃɨvyáratrɨtsyámúltu ǀ ʃɨtsyásawánɨ ǀǀ epiðískɨakɨtsyányáwmúltɨawánɨ ǀ protimisyáapóyasisdúkɨpridiŋɟéʃw ǀǀ awánɨtóratsitrɨtsyá ǀ afúsdúsirɨatséʎy ǀ atsə́wlaklónɨtsiará ǀ ʃɨlwáatsyálitúti ǀ lwáfórlu ǀ parádzɨdiatsilórwtsiavyáktímate ǀ avyáaxtə́rymúlte ǀ delɨlwáparádzdifórw ǀǀ ʃɨsdúsirɨlaúnwaklónɨtseskunuʃtyá ǀǀ dzɨ́tsi ǀ vaɲidáyaxɨ́tsparádz ǀǀ vre ǀ vaʎáyʃdilamínedzɨ́si ǀǀ tsé ǀ tíniáltusói ǀǀ vaʎáwʃdilatíne ǀǀ vreámwfumyáʎimúltɨ ǀ númilipiʃésti ǀǀ núári ǀ dimínesuŋɟésw ǀ tutsakʃɨ́sún ǀǀ vasʎáwsatsía ǀǀ ʎidyádiparádzɨʎatséʎy ǀ tseʎikɨftə́ ǀǀ apóya ǀ dipunánwdiciró ǀ sdúsiatsélwtsisforolojisí ǀ dipuγórw ǀ ditrɨxórw ǀ sdusiʃakɨtséúnɨsténomaawándzyánɨ ǀ tseáriúnɨcátramári ǀ ʃɨsunumisyásti ǀ stiskálatugavojanáci ǀǀ gavojanácy ǀ iráatsélwtseluirákutúrtsɨʎy ǀʃɨdipunyápuórwdilwáfórlu ǀǀ akɨtséaklótusténomaatsyánɨ ǀ táxatiҫéa ǀǀ enóirá ǀ uavyámilitisítɨ ǀǀ síŋgurwluiráatsə́wltsejinyádamíntsu ǀǀ alánduawánɨapóya ǀ ʎigɨríaklónɨ ǀ styátsídzúavadipunyáyélwpuγórw ǀ akɨtséaklónɨ ǀ ʃɨtáxa ǀ saflárɨŋgále ǀǀ vrejásutínejásutíne ǀ kumsunumisyá ǀ kalá ǀ sunumisyágavojanácy ǀ yúvatidútsdzɨ́si ǀ ʎifátsiatsə́wlditrɨxórw ǀǀ eǀ yúvamidúkw ǀ dzɨ́tsi ǀ ámamidúkwpuγórwsʎáwfórurisatsále ǀ dzɨ́si ǀ kɨaʃteápteplái ǀǀ kɨtsé ǀ iráanáŋɟesɲiʎáysaɲíaatúmsina ǀǀ é ǀ éwnúadárwaxtə́ry ǀ diítsiɲidzɨ́kw ǀ atseáadárw ǀǀ tóravédzkɨŋivínɟesaɲíasiráuamyá ǀ dzɨ́siatsélwditrɨxórw ǀǀ tóravaʎáwʃéwfórlutsiapríndi ǀǀ tsífórwvaʎáy ǀ éwnúámparádz ǀ dzɨ́si ǀǀ é ǀ tóravavédz ǀǀ didaklónɨ ǀ ʎidyádiúnɨpíŋgɨ ǀ disafléxamblá ǀǀ xambláómosárepentakósamétraʃjínidípakʃɨ́ ǀǀ akʃɨ́jínidípkremastó ǀǀ ʎidyádiúnw ǀ cɨdzúaklónɨ ǀ tsísfeátse ǀ vacɨdzúdistiprávdaanáltu ǀ disvɨtɨmə́ ǀǀ ʃarmásiaklónɨ ǀ laskálaalgavojanácy ǀ aklótsicɨdzútsewlpímsialándu ǀǀ .................................................................. Η Σκάλα του Γκαβογιαννάκη. Άλλη μια ιστορία , ήταν που κατέβαιναν οι τούρκοι από το Μέτσοβο, πήγαιναν στα Τρίκαλα. Γιατί στα Τρίκαλα ήταν τσιφλικάδες πολλοί. Πήγαιναν εκεί και έπαιρναν σιτάρι,έπαιρναν ρόκες, έπαιρναν αλεύρι,φόρτωναν από κεί τα ζώα, και τα πήγαιναν στο Μέτσοβο , για να μπορούν να ταϊστούν.Είχε καλντερίμι, δρόμο, από το Μέτσοβο. Από Γιάννενα, Μέτσοβο, Τρίκαλα.Αλλά περνούσε χαμηλά όμως.Και το καλοκαίρι περνούσαν πολύ, και πήγαιναν κι εδώ. Επειδής που έπιανε χιόνι πολύ εδώ, προτιμούσαν μετά να πηγαίνουν μέχρι κάτω. Εδώ τώρα που περνούσαν, αφού πήγαν εκείνοι, εκείνος εκεί που ήταν, και έπαιρνε εκείνα όλα, έπαιρνε τον φόρο, τα λεφτά εκείνων που είχαν τα χτήματα, είχε τέτια πολλά, και τους έπαιρνε τα λεφτά από το φόρο.Και πήγαν εκεί σέ έναν που γνωρίζονταν.Λέει, θα μου δώσεις τόσα λεφτά.Βρε, θα πάρεις και από μένα, είπε...Τι, εσύ άλλο σοϊ ..Θα πάτω και από σένα. Βρε έχω οικογένεια πολύ, δε με λυπάσαι; Δεν έχει, από μένα και κάτω, όλοι έτσι είναι....θα σου πάρω κι εσένα. Του έδωσε τα λεφτά εκείνα που του ζητούσε. Έπειτα, μετά από κάνα χρόνο καιρό, πήγε εκείνος που φορολογήθηκε, από κάτω, από τα Τρικαλα, πήγε κι έπιασε ένα στένωμα εδώ πάνω, που έχει μια πέτρα μεγάλη και ονομάζεται, στη σκάλα του Γκαβογιαννάκη.Γκαβογιαννάκης ήταν εκείνος που τα ήταν ( είχε ) με τους τούρκους, και κατέβαινε κάτω κι έπαιρνε το φόρο.Έπιασε εκεί στο στένωμα εκεί , τάχα τυχαία. Ενώ ήταν, το είχε μελετημένο.Μόνος του ήταν αυτός που ερχόταν από το Μέτσοβο.Ο άλλος εδώ μετά, του φώναξε εκεί, ήξερε τι μέρα θα κατέβαινε αυτός χαμηλά έπιασε εκεί, και τάχα...βρέθηκαν στο δρόμο... βρε γειά σου εσένα, ...γειά σου εσένα...., πως ονομαζόταν, καλά, ονομαζόταν Γκαβογιαννάκης.Τον έλεγαν Γιάννη, αλλά επειδή που είχε ένα μάτι, τον έλεγαν Γκαβογιαννάκη...Που θα πας, λέει...του κάνει εκείνος από τα Τρίκαλα...Ε, που θα πάω, λέει, αφού πάω κάτω να πάρω τους φόρους και τα τέτια, λέει, γιατί περιμένουν πάνω....Γιατί, ήταν ανάγκη να μου πάρεις κι εμένα τότε;...ε, εγώ δεν κάνω τέτια, ότι μου λεν εκείνο κάνω....Τώρα, βλέπεις οτι μου ήρθε κι εμένα η δική μου σειρά, είπε εκείνος από τα Τρίκαλα. Τώρα θα πάρω κι εγώ το φόρο που πρέπει...Τι φόρο θα πάρεις, εγώ δεν έχω λεφτά,λέει...Ε, τώρα θα δείς... Και από κει, του δωσε μια σπρωξιά, και βρέθηκε κάτω. Κάτω όμως, έχει πεντακόσια μέτρα κι έρχεται εντελώς έτσι. Ετσι έρχεται, εντελώς κρεμαστό. Του έδωσε ένα, έπεσε εκεί,, τι έγινε, θα έπεσε από πάνω από το ζώο, και σκοτώθηκε.Και έμεινε εκει, στη σκάλα του Γκαβογιαννάκη,εκεί που έπεσε που τον έσπρωξε ο άλλος.
http://www.facebook.com/topic.php?uid=294328500359&topic=13596
Share:

'άρι',το μυρμήγκι στα χιραγκάναありShare:
Daniel Tammet learns icelandic within a week.

Share:

Βλάχικα και αλφάβητο.

Αυτό που δεν λαμβάνουν υπ'όψη τους οι υποστηρικτές του λατινικού αλφαβήτου είναι ότι με το ελληνικό αλφάβητο τα βλάχικα είναι πιό προσιτά στους Έλληνες (ειδικά σ'αυτούς που είναι μεγαλύτερης ηλικίας) και η εκμάθησή τους γίνεται ευκολότερη.Επίσης είναι μύθος ότι τα ελληνικά δεν μπορούν να απόδοσουν εύκολα τους ήχους της βλαχικής.Η μονή δυσκολία που παρουσιάζεται είναι στους δίφθογγους.Ο Ντίνας θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει το ελληνικό αλφάβητο με την προσθήκη δύο λατινικών γραμμάτων των b και d,που είναι δύσκολο να αποδοθούν στα ελληνικά αφού στα βλάχικα αλλιώς προφέρονται τα nt,mp και αλλιώς τα d,b.Τα ημίφωνα μπορούν να αποδοθούν με τα χρήση των ελληνικών φωνηέντων και την προσθήκη ''κατσιούλας'' κατά το πρότυπο των ρουμανικών. Το ότι τα βλάχικα είναι νεολατινική γλώσσα δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιθεί το λατινικό αλφάβητο.Ανάλογο παράδειγμα είναι τα πολώνικα και τα τσέχικα που είναι σλαβικές γλώσσες και χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο αντί του κυριλλικού. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι βλάχοι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και οι ξένοι δεν γνωρίζουν το ελληνικό αλφάβητο.Αυτό που πρεπεί να αποφάσιστεί είναι σε ποιούς απευθυνόμαστε.Αν απευθυνόμαστε περισσότερο στους Έλληνες για να διασωθεί και να διαδοθεί η γλώσσα φυσικά και πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ελληνικό αλφάβητο. Όσον αφορά την απλή καταγράφη της γλώσσας δεν έχει και τόση σημασία το αλφάβητο που θα χρησιμοποιήθει.Ας είναι και το κινέζικο. Η χρήση ενός αλφαβήτου,είτε κάποιος το θέλει είτε όχι,έχει πολιτικές προεκτάσεις αλλά όπως και να έχει το θέμα ο βασικότερος λόγος που θα χρησιμοποιηθεί το ένα ή το άλλο αλφάβητο πρέπει να είναι η προσιτότητα και η ευκολία εκμάθησης.
Share:

Τόρα-ο τίγρης στα γιαπωνέζικα χιραγκάνα
TO-RA Tiger Τίγρης σε χιραγκάνα.
Share:

βασικά ρήματα εσπεράντοαγαπώ ami
αγοράζω aĉeti
αισθάνομαι palpi
ακολουθώ sekvi
ακούω (με προσοχή)   aŭskulti
ακούω aŭdi
ανοίγω malfermi
αποκτώ akiri
αρχίζω komenciĝi

βάζω meti
βοηθώ helpi
βρίσκω trovi

γελώ ridi
γράφω skribi

διαβάζω legi
δίνω doni
δουλέυω labori

είμαι esti
εξασκώ ekzerci
ελπίζω esperi
εντοπίζω desegni
έρχομαι veni
έχω havi

κάθομαι sidi
κάνω fari
καταλαβάινω kompreni
κλείνω fermi
κόβω tranĉi
κοιτώ rigardi

λέω diri

μαθαίνω lerni
μετακινώ movi
μιλώ paroli

ξαπλώνω kuŝi 
ξέρω scii
ξεχνώ forgesi
  
παίζω ludi
παίρνω preni
πετώ flugi
πέφτω fali
πηδώ salti
πίνω trinki
πληρώνω pagi
πουλώ vendi
προσφέρω oferti
πυροβολώ pafi

σπάω rompi
σπρώχνω puŝi
συναντώ renkonti

τρώω manĝi
τραβώ tiri
τρέχω kuri

φιλώ kisi

χαμογελώ rideti
χάνω perdi
χορεύω  danci
χρειάζομαι necesi
χρησιμοποιώ uzi

ψεύδομαι mensogi

Share:

UKE kanji stroke order
U-KE

Note that ke is written in hiragana in this word.

Share:

Some videos with polyglots from around the world.

Some videos with polyglots from around the world. Dr Arguelles:A polyglot's daily linguistic workout. Iranian polyglot speaks 19 languages. Stu Jay Raj speaks 15 languages Ziad Fazah-Epic Fail.
Share:

Ronin in hiragana.

ろうに ん ro-u-ni-n

Ronin stroke order.Τρόπες που γράφεται:

Pronunciation/προφορά στο διεθνές φωνητικό αλφάβητο:

  • IPA/roːnin/

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive