207 βασικές τούρκικες λέξεις

No. ελληνικά Τούρκικα
Türkçe
1 εγώ ben
2 εσύ sen
3 αυτός o
4 εμείς biz
5 εσείς siz
6 αυτοί onlar
7 αυτό bu
8 εκείνο şu, o
9 εδώ burada
10 εκεί şurada, orada
11 ποιος kim (ερωτηματικό)
12 τί ne (ερωτηματικό)
13 πού nerede (χωρίς κίνηση, ερωτηματικό)
14 πότε ne zaman (ερωτηματικό)
15 πώς nasıl (ερωτηματικό)
16 δεν değil (χωριστά); -ma-, -me- (μπάνει μέσα στο ρήμα)
17 όλα bütün, hepsi
18 πολλά çok
19 μερικά birkaç, bazı
20 λίγα az
21 other başka, diğer
22 one bir
23 two iki
24 three üç
25 four dört
26 five beş
27 big büyük
28 long uzun
29 wide geniş
30 thick kalın
31 heavy ağır
32 small küçük
33 short kısa
34 narrow dar
35 thin ince
36 woman kadın
37 man (adult male) adam
38 man (human being) insan, kişi
39 child çocuk
40 wife karı
41 husband koca
42 mother anne, ana
43 father baba, ata
44 animal hayvan
45 fish balık
46 bird kuş
47 dog köpek, it
48 louse bit
49 snake yılan
50 worm solucan, kurt
51 tree ağaç
52 forest orman
53 stick çubuk, değnek
54 fruit meyve
55 seed tohum
56 leaf yaprak
57 root kök
58 bark (of a tree) kabuk
59 flower çiçek
60 grass ot
61 rope ip, halat
62 skin deri
63 meat et
64 blood kan
65 bone kemik
66 fat (noun) yağ
67 egg yumurta
68 horn boynuz
69 tail kuyruk
70 feather tüy
71 hair saç
72 head baş, kafa
73 ear kulak
74 eye göz
75 nose burun
76 mouth ağız
77 tooth diş
78 tongue (organ) dil
79 fingernail tırnak
80 foot ayak
81 leg bacak
82 knee diz
83 hand el
84 wing kanat
85 belly karın
86 guts bağırsak
87 neck boyun
88 back arka, sırt
89 breast göğüs
90 heart yürek, kalp
91 liver karaciğer
92 to drink içmek
93 to eat yemek
94 to bite ısırmak
95 to suck emmek
96 to spit tükürmek
97 to vomit kusmak
98 to blow üflemek
99 to breathe nefes almak, soluk almak
100 to laugh gülmek
101 to see görmek
102 to hear işitmek
103 to know bilmek
104 to think düşünmek
105 to smell koklamak
106 to fear korkmak
107 to sleep uyumak
108 to live yaşamak
109 to die ölmek
110 to kill öldürmek
111 to fight dövüşmek
112 to hunt avlamak
113 to hit vurmak
114 to cut kesmek
115 to split yarmak
116 to stab bıçaklamak
117 to scratch kaşımak
118 to dig kazmak
119 to swim yüzmek
120 to fly uçmak
121 to walk yürümek
122 to come gelmek
123 to lie (as in a bed) yatmak, uzanmak (action, state)
124 to sit oturmak (action, state)
125 to stand kalkmak (action), dikilmek (state)
126 to turn (intransitive) dönmek
127 to fall düşmek
128 to give vermek
129 to hold tutmak
130 to squeeze sıkmak
131 to rub sürtmek
132 to wash yıkamak
133 to wipe silmek
134 to pull çekmek
135 to push itmek
136 to throw atmak
137 to tie bağlamak
138 to sew dikmek
139 to count saymak
140 to say demek
141 to sing şarkı söylemek
142 to play oynamak
143 to float dalgalanmak
144 to flow akmak
145 to freeze donmak (intransitive), dondurmak (transitive)
146 to swell şişmek
147 sun güneş
148 moon ay
149 star yıldız
150 water su
151 rain yağmur
152 river ırmak
153 lake göl
154 sea deniz
155 salt tuz
156 stone taş
157 sand kum
158 dust toz
159 earth yer
160 cloud bulut
161 fog sis
162 sky gök
163 wind rüzgâr, yel
164 snow kar
165 ice buz
166 smoke duman
167 fire od, ateş
168 ash kül
169 to burn yakmak
170 road yol
171 mountain dağ
172 red kızıl, kırmızı
173 green yeşil
174 yellow sarı
175 white ak, beyaz
176 black kara, siyah
177 night gece
178 day gün, gündüz
179 year yıl, sene
180 warm sıcak
181 cold soğuk
182 full dolu
183 new yeni
184 old eski (non-living things), yaşlı (living things)
185 good iyi
186 bad kötü
187 rotten çürük
188 dirty pis, kirli
189 straight düz
190 round yuvarlak, toparlak
191 sharp (as a knife) keskin
192 dull (as a knife) kör
193 smooth pürüzsüz, düzgün
194 wet ıslak
195 dry kuru
196 correct doğru
197 near yakın
198 far uzak
199 right sağ
200 left sol
201 at -da, -de, -a, -e,
202 in -da, -de, içinde, içerisinde
203 with ile, ile beraber
204 and ve
205 if eğer ... ise, -sa, -se
206 because çünkü
207 name ad, isim
turkish dictionary,τουρκικό λεξιλόγιο
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive