Χρήσιμες λέξεις στα γερμανικά

και und ουντ
Αλλά aber άμπεα
πολύ sehr ζέα
ή oder όντεα
εδώ hier χία
επίσης auch άουχ
Και τα δύο beide μπάιντε
Μερικά,λίγα etwas έτβας
μόνο nur νούα
ξανά wieder βίντεα
ανάμεσα zwischen τσβίσεν

συνεπώς deshalb ντες-χαλπ

πολλά,πολύ viel(e) Φίιλ,φίιλε

αλήθεια wirklich βίακλιχ

μαζί zusammen τσουζάμεν

όλα alle άλε

τώρα jetzt γιέτστ

έτσι also άλζο

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive