βασικές γαλλικές λέξεις


αρ. ελληνικά γαλλικά
Français
προφορά ΔΦΑ μεταγραφή

1 εγώ je [ʒə] ζε

2 εσύ tu, vous (formal) [ty], [vu] τιού,βου

3
αυτός
il [il] ιλ

4 εμείς nous [nu] νου

5
εσείς
vous [vu]
βου
6 αυτοί ils [il]
ιλ
7 αυτό ceci [sə'si]
σεσί
8 εκείνο cela [sə'la]
σελά
9 εδώ ici [i'si]  ισί
10 εκεί [la] λα
11 ποιός qui [ki] κι
12 τί quoi [kwa] κουά
13 πού [u] ού
14 πότε quand [kã] καν
15 πώς comment [kɔ'mã] κομόν
16 δεν ne pas [nə] ... [pɑ] νε ...πα
17
όλοι
tout [tu] του

18 πολύ beaucoup [bo'ku] μποκού

19 μερικοί quelques [kɛlk] κέλκ

20 λίγο peu [pø] πε

21 άλλος autre [otʁ] ότχ

22 ένα un [œ̃] αν

23 δύο deux [dø] ντε

24 τρία trois [tʁwɑ] τχουά

25 τέσσερα quatre [katʁ] κάτγ

26 πέντε cinq [sɛ̃k] σάνκ

27 μεγάλος grand [ɡʁã] γκγάν

28 μακρύς long [lõ] λόν

29 φαρδύς large [laʁʒ] λάγζ

30 πυκνός épais [e'pɛ] επέ
31 βαρύς lourd [luʁ] λούγ
32 μικρός petit [pə'ti] πτί
33 κοντός court [kuʁ] κούγ
34 στενός étroit [e'tʁwa] ετγουά
35 λεπτός mince [mɛ̃s] μενς
36 γυναίκα femme [fam]
φαμ
37 άνδρας homme [ɔm] ομ

38 άνθρωπος homme [ɔm] ομ

39 παιδί enfant [ɑ̃fɑ̃] ανφαντ

40 η σύζυγος femme, épouse [fam], [e'puz] φαμ,επούζ

41 ο σύζυγος mari, époux [ma'ʁi], [e'pu] μαγί,επού

42 μητέρα mère [mɛʁ] μεγ

43 πατέρας père [pɛʁ] πεγ

44 ζώο animal [ani'mal]
ανιμάλ
45 ψάρι poisson [pwa'sõ]
πουσασόν
46 πουλί oiseau [wa'zo]
ουαζό
47 σκυλί chien [ʃjɛ̃]
σιεν
48 ψείρρα pou [pu] που

49 φίδι serpent [sɛʁ'pɑ̃]
σεγπάν
50 σκουλήκι ver [vɛʁ]
βεγ
51 δέντρο arbre [aʁbʁ] αγμπγ

52 δάσος forêt [fɔ'ʁɛ] φογέτ

53 ξύλο bâton [bɑ'tɔ̃]
μπατόν
54 φρούτο fruit [fʁɥi]
φγουί
55 σπόρος graine [ɡʁɛn]
γκγεν
56 φύλλο feuille [fœj] φεγ

57 ρίζα racine [ʁa'sin] γαζίν

58
écorce [e'kɔʁs]
εκόγς
59 λουλούδι fleur [flœʁ] φλεγ

60 γρασίδι herbe [ɛʁb] εγμπ

61 σκοινί corde [kɔʁd] κογντ

62 δέρμα peau [po] πο

63 κρέας viande [vjɑ̃d] βιάντ

64 αίμα sang [sɑ̃] σαν

65 κόκκαλο os [ɔs] ος

66 λίπος graisse [ɡʁɛs] γκγες

67 αυγό œuf [œf]

68 κέρατο corne [kɔʁn]

69 ουρά queue [kø]

70 φτερό plume [plym]

71 μαλλιά cheveux [ʃə'vø]

72 κεφάλι tête [tɛt]

73 αυτί oreille [ɔ'ʁɛj]

74 μάτι œil [œj]

75 μύτη nez [ne]

76 στόμα bouche [buʃ]

77 δόντι dent [dɑ̃]

78 γλώσσα langue [lɑ̃ɡ]

79 νύχι ongle [ɔ̃ɡl]

80 πατούσα pied [pje]

81 πόδι jambe [ʒɑ̃b]

82 γόνατοgenou [ʒə'nu]

83 χέρι main [mɛ̃]

84 φτερούγα aile [ɛl]

85 κοιλιά ventre [vɑ̃tʁ]

86 εντόστια entrailles, intestins [ɑ̃'tʁɑj], [ɛ̃tɛs'tɛ̃]

87 λαιμός cou [ku]

88 πλάτη dos [do]

89 στήθος sein, poitrine [pwa'tʁin]

90 καρδιά cœur [kœʁ]

91 συκώτι foie [fwɑ]

92 πίνω boire [bwɑʁ]

93 τρώω manger [mɑ̃'ʒe]

94 δαγκώνω mordre [mɔʁdʁ]

95 ρουφάω sucer [sy'se]

96 φτύνω cracher [kʁa'ʃe]

97 κάνω εμετό vomir [vɔ'miʁ]

98 φυσώ souffler [su'fle]

99 αναπνέω respirer [ʁɛspi'ʁe]

100 γελώ rire [ʁiʁ]

101 βλέπω voir [vwaʁ]

102 ακούω entendre [ɑ̃'tɑ̃dʁ]

103 ξέρω savoir [sa'vwaʁ]

104 σκέφτομαι penser [pɑ̃'se]

105 μυρίζω sentir [sɑ̃'tiʁ]

106 φοβάμαι craindre [kʁɛ̃dʁ]

107 κοιμάμαι dormir [dɔʁ'miʁ]

108 ζω vivre [vivʁ]

109 πεθαίνω mourir [muʁiʁ]

110 σκοτώνω tuer [tɥe]

111 πολεμώ se battre [sə'batʁ]

112 κυνηγώ chasser [ʃa'se]

113 χτυπώ frapper [fʁa'pe]

114 κόβω couper [ku'pe]

115 μοιράζω fendre [fɑ̃dʁ]

116 μαχαιρώνω poignarder [pwaɲaʁ'de]

117 γρατσουνώ gratter [ɡʁa'te]

118 σκάβω creuser [kʁø'ze]

119 κολυμπώ nager [na'ʒe]

120 πετώ voler [vɔ'le]

121 περπατώ marcher [maʁ'ʃe]

122 έρχομαι venir [və'niʁ]

123 ξαπλώνω s'étendre (action), être étendu(state) [sé'tɑ̃dʁ], [ɛtʁetɑ̃'dy]

124 κάθομαι s'asseoir (action), être assis (state) [sa'swaʁ], [ɛtʁa'si]

125 στέκομαι se lever (action), se tenir debout (state) [sələ've], [sətə'niʁdə'bu]

126 στρίβω tourner [tuʁ'ne]

127 πέφτω tomber [tɔ̃'be]

128 δίνω donner [dɔ'ne]

129 κρατώ tenir [tə'niʁ]

130 στίβω serrer [se'ʁe]

131 to rub frotter [fʁɔ'te]

132 to wash laver [la've]

133 to wipe essuyer [esɥi'je]

134 to pull tirer [ti'ʁe]

135 to push pousser [pu'se]

136 to throw jeter, lancer [ʒə'te], [lɑ̃'se]

137 to tie lier [lje]

138 to sew coudre [kudʁ]

139 to count compter [kɔ̃'te]

140 to say dire [diʁ]

141 to sing chanter [ʃɑ̃'te]

142 to play jouer [ʒwe]

143 to float flotter [flɔ'te]

144 to flow couler [ku'le]

145 to freeze geler [ʒə'le]

146 to swell gonfler [ɡɔ̃'fle]

147 sun soleil [sɔ'lɛj]

148 moon lune [lyn]

149 star étoile [e'twal]

150 water eau [o]

151 rain pluie [plɥi]

152 river rivière [ʁi'vjɛʁ]

153 lake lac [lak]

154 sea mer [mɛʁ]

155 salt sel [sɛl]

156 stone pierre [pjɛʁ]

157 sand sable [sabl]

158 dust poussière [pu'sjɛʁ]

159 earth terre [tɛʁ]

160 cloud nuage [nɥaj]

161 fog brouillard [bʁu'jaʁ]

162 sky ciel [siɛl]

163 wind vent [vɑ̃]

164 snow neige [nɛj]

165 ice glace [ɡlas]

166 smoke fumée [fy'me]

167 fire feu [fø]

168 ash cendre [sɑ̃dʁ]

169 to burn brûler [bʁy'le]

170 road route [ʁut]

171 mountain montagne [mɔ̃'taɲ]

172 red rouge [ʁuʒ]

173 green vert [vɛʁ]

174 yellow jaune [ʒon]

175 white blanc [blɑ̃]

176 black noir [nwaʁ]

177 night nuit [nɥi]

178 day jour [ʒuʁ]

179 year an, année [ɑ̃], [a'ne]

180 warm chaud [ʃo]

181 cold froid [fʁwa]

182 full plein [plɛ̃]

183 new nouveau [nu'vo]

184 old vieux [vjø]

185 good bon [bɔ̃]

186 bad mauvais [mo'vɛ]

187 rotten pourri [pu'ri]

188 dirty sale [sal]

189 straight droit [dʁwa]

190 round rond [ʁɔ̃]

191 sharp (as a knife) tranchant [tʁɑ̃'ʃɑ̃]

192 dull (as a knife) émoussé [emu'se]

193 smooth lisse [lis]

194 wet mouillé [mu'je]

195 dry sec [sɛk]

196 correct juste [ʒyst]

197 near près [pʁɛ]

198 far loin [lwɛ̃]

199 right droite [dʁwat]

200 left gauche [ɡoʃ]

201 at à [a]

202 in dans [dɑ̃]

203 with avec [a'vɛk]

204 and et [e]

205 if si [si]

206 because parce que [paʁsə'kə]

207 name nom [nɔ̃]Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive