βασικές γαλλικές λέξεις


αρ. ελληνικά γαλλικά
Français
προφορά ΔΦΑ μεταγραφή

1 εγώ je [ʒə] ζε

2 εσύ tu, vous (formal) [ty], [vu] τιού,βου

3
αυτός
il [il] ιλ

4 εμείς nous [nu] νου

5
εσείς
vous [vu]
βου
6 αυτοί ils [il]
ιλ
7 αυτό ceci [sə'si]
σεσί
8 εκείνο cela [sə'la]
σελά
9 εδώ ici [i'si]  ισί
10 εκεί [la] λα
11 ποιός qui [ki] κι
12 τί quoi [kwa] κουά
13 πού [u] ού
14 πότε quand [kã] καν
15 πώς comment [kɔ'mã] κομόν
16 δεν ne pas [nə] ... [pɑ] νε ...πα
17
όλοι
tout [tu] του

18 πολύ beaucoup [bo'ku] μποκού

19 μερικοί quelques [kɛlk] κέλκ

20 λίγο peu [pø] πε

21 άλλος autre [otʁ] ότχ

22 ένα un [œ̃] αν

23 δύο deux [dø] ντε

24 τρία trois [tʁwɑ] τχουά

25 τέσσερα quatre [katʁ] κάτγ

26 πέντε cinq [sɛ̃k] σάνκ

27 μεγάλος grand [ɡʁã] γκγάν

28 μακρύς long [lõ] λόν

29 φαρδύς large [laʁʒ] λάγζ

30 πυκνός épais [e'pɛ] επέ
31 βαρύς lourd [luʁ] λούγ
32 μικρός petit [pə'ti] πτί
33 κοντός court [kuʁ] κούγ
34 στενός étroit [e'tʁwa] ετγουά
35 λεπτός mince [mɛ̃s] μενς
36 γυναίκα femme [fam]
φαμ
37 άνδρας homme [ɔm] ομ

38 άνθρωπος homme [ɔm] ομ

39 παιδί enfant [ɑ̃fɑ̃] ανφαντ

40 η σύζυγος femme, épouse [fam], [e'puz] φαμ,επούζ

41 ο σύζυγος mari, époux [ma'ʁi], [e'pu] μαγί,επού

42 μητέρα mère [mɛʁ] μεγ

43 πατέρας père [pɛʁ] πεγ

44 ζώο animal [ani'mal]
ανιμάλ
45 ψάρι poisson [pwa'sõ]
πουσασόν
46 πουλί oiseau [wa'zo]
ουαζό
47 σκυλί chien [ʃjɛ̃]
σιεν
48 ψείρρα pou [pu] που

49 φίδι serpent [sɛʁ'pɑ̃]
σεγπάν
50 σκουλήκι ver [vɛʁ]
βεγ
51 δέντρο arbre [aʁbʁ] αγμπγ

52 δάσος forêt [fɔ'ʁɛ] φογέτ

53 ξύλο bâton [bɑ'tɔ̃]
μπατόν
54 φρούτο fruit [fʁɥi]
φγουί
55 σπόρος graine [ɡʁɛn]
γκγεν
56 φύλλο feuille [fœj] φεγ

57 ρίζα racine [ʁa'sin] γαζίν

58
écorce [e'kɔʁs]
εκόγς
59 λουλούδι fleur [flœʁ] φλεγ

60 γρασίδι herbe [ɛʁb] εγμπ

61 σκοινί corde [kɔʁd] κογντ

62 δέρμα peau [po] πο

63 κρέας viande [vjɑ̃d] βιάντ

64 αίμα sang [sɑ̃] σαν

65 κόκκαλο os [ɔs] ος

66 λίπος graisse [ɡʁɛs] γκγες

67 αυγό œuf [œf]

68 κέρατο corne [kɔʁn]

69 ουρά queue [kø]

70 φτερό plume [plym]

71 μαλλιά cheveux [ʃə'vø]

72 κεφάλι tête [tɛt]

73 αυτί oreille [ɔ'ʁɛj]

74 μάτι œil [œj]

75 μύτη nez [ne]

76 στόμα bouche [buʃ]

77 δόντι dent [dɑ̃]

78 γλώσσα langue [lɑ̃ɡ]

79 νύχι ongle [ɔ̃ɡl]

80 πατούσα pied [pje]

81 πόδι jambe [ʒɑ̃b]

82 γόνατοgenou [ʒə'nu]

83 χέρι main [mɛ̃]

84 φτερούγα aile [ɛl]

85 κοιλιά ventre [vɑ̃tʁ]

86 εντόστια entrailles, intestins [ɑ̃'tʁɑj], [ɛ̃tɛs'tɛ̃]

87 λαιμός cou [ku]

88 πλάτη dos [do]

89 στήθος sein, poitrine [pwa'tʁin]

90 καρδιά cœur [kœʁ]

91 συκώτι foie [fwɑ]

92 πίνω boire [bwɑʁ]

93 τρώω manger [mɑ̃'ʒe]

94 δαγκώνω mordre [mɔʁdʁ]

95 ρουφάω sucer [sy'se]

96 φτύνω cracher [kʁa'ʃe]

97 κάνω εμετό vomir [vɔ'miʁ]

98 φυσώ souffler [su'fle]

99 αναπνέω respirer [ʁɛspi'ʁe]

100 γελώ rire [ʁiʁ]

101 βλέπω voir [vwaʁ]

102 ακούω entendre [ɑ̃'tɑ̃dʁ]

103 ξέρω savoir [sa'vwaʁ]

104 σκέφτομαι penser [pɑ̃'se]

105 μυρίζω sentir [sɑ̃'tiʁ]

106 φοβάμαι craindre [kʁɛ̃dʁ]

107 κοιμάμαι dormir [dɔʁ'miʁ]

108 ζω vivre [vivʁ]

109 πεθαίνω mourir [muʁiʁ]

110 σκοτώνω tuer [tɥe]

111 πολεμώ se battre [sə'batʁ]

112 κυνηγώ chasser [ʃa'se]

113 χτυπώ frapper [fʁa'pe]

114 κόβω couper [ku'pe]

115 μοιράζω fendre [fɑ̃dʁ]

116 μαχαιρώνω poignarder [pwaɲaʁ'de]

117 γρατσουνώ gratter [ɡʁa'te]

118 σκάβω creuser [kʁø'ze]

119 κολυμπώ nager [na'ʒe]

120 πετώ voler [vɔ'le]

121 περπατώ marcher [maʁ'ʃe]

122 έρχομαι venir [və'niʁ]

123 ξαπλώνω s'étendre (action), être étendu(state) [sé'tɑ̃dʁ], [ɛtʁetɑ̃'dy]

124 κάθομαι s'asseoir (action), être assis (state) [sa'swaʁ], [ɛtʁa'si]

125 στέκομαι se lever (action), se tenir debout (state) [sələ've], [sətə'niʁdə'bu]

126 στρίβω tourner [tuʁ'ne]

127 πέφτω tomber [tɔ̃'be]

128 δίνω donner [dɔ'ne]

129 κρατώ tenir [tə'niʁ]

130 στίβω serrer [se'ʁe]

131 to rub frotter [fʁɔ'te]

132 to wash laver [la've]

133 to wipe essuyer [esɥi'je]

134 to pull tirer [ti'ʁe]

135 to push pousser [pu'se]

136 to throw jeter, lancer [ʒə'te], [lɑ̃'se]

137 to tie lier [lje]

138 to sew coudre [kudʁ]

139 to count compter [kɔ̃'te]

140 to say dire [diʁ]

141 to sing chanter [ʃɑ̃'te]

142 to play jouer [ʒwe]

143 to float flotter [flɔ'te]

144 to flow couler [ku'le]

145 to freeze geler [ʒə'le]

146 to swell gonfler [ɡɔ̃'fle]

147 sun soleil [sɔ'lɛj]

148 moon lune [lyn]

149 star étoile [e'twal]

150 water eau [o]

151 rain pluie [plɥi]

152 river rivière [ʁi'vjɛʁ]

153 lake lac [lak]

154 sea mer [mɛʁ]

155 salt sel [sɛl]

156 stone pierre [pjɛʁ]

157 sand sable [sabl]

158 dust poussière [pu'sjɛʁ]

159 earth terre [tɛʁ]

160 cloud nuage [nɥaj]

161 fog brouillard [bʁu'jaʁ]

162 sky ciel [siɛl]

163 wind vent [vɑ̃]

164 snow neige [nɛj]

165 ice glace [ɡlas]

166 smoke fumée [fy'me]

167 fire feu [fø]

168 ash cendre [sɑ̃dʁ]

169 to burn brûler [bʁy'le]

170 road route [ʁut]

171 mountain montagne [mɔ̃'taɲ]

172 red rouge [ʁuʒ]

173 green vert [vɛʁ]

174 yellow jaune [ʒon]

175 white blanc [blɑ̃]

176 black noir [nwaʁ]

177 night nuit [nɥi]

178 day jour [ʒuʁ]

179 year an, année [ɑ̃], [a'ne]

180 warm chaud [ʃo]

181 cold froid [fʁwa]

182 full plein [plɛ̃]

183 new nouveau [nu'vo]

184 old vieux [vjø]

185 good bon [bɔ̃]

186 bad mauvais [mo'vɛ]

187 rotten pourri [pu'ri]

188 dirty sale [sal]

189 straight droit [dʁwa]

190 round rond [ʁɔ̃]

191 sharp (as a knife) tranchant [tʁɑ̃'ʃɑ̃]

192 dull (as a knife) émoussé [emu'se]

193 smooth lisse [lis]

194 wet mouillé [mu'je]

195 dry sec [sɛk]

196 correct juste [ʒyst]

197 near près [pʁɛ]

198 far loin [lwɛ̃]

199 right droite [dʁwat]

200 left gauche [ɡoʃ]

201 at à [a]

202 in dans [dɑ̃]

203 with avec [a'vɛk]

204 and et [e]

205 if si [si]

206 because parce que [paʁsə'kə]

207 name nom [nɔ̃]Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive