οι αριθμοί στα βουλγάρικα1-10
Едно (εντνό) = ένα
Две (ντβε) = δύο
Три (τρι) = τρία
Четири (τσέτιρι) =τέσσερα
Пет (πετ) = πέντε
Шест (σεστ) = έξι
Седем (σέντεμ) = εφτά
Осем (όσεμ) = οχτώ
Девет (ντέβετ) = εννιά
Десет (ντέσετ) =δέκα

11-20
единадесет(εντίναντεσετ) ή единайсет(εντινάϊσετ) (καθομιλουμένη)=11
дванайсет (ντβανάισετ)=12
Тринайсет (τρινάισετ)=13
Четиринайсет (τσετιρινάισετ)=14
Петнайсет (πετνάισετ)=15
Шестнайсет (σεστνάισετ)=16
Седемнайсет (σεντεμνάισετ)=17
Осемнайсет (οσεμνάισετ)=18
Деветнайсет (ντεβετνάισετ)=19
двайсет (ντβάισετ)=20


30-100

трийсет (τρίισετ)=30
четирийсет (τσετίρισετ)=40
петдесет (πετ ντεσέτ)=50
шестдесет (σεστ ντεσέτ)=60
седемдесет (σέντεμ ντεσέτ)=70
осемдесет (όσεμ ντεσέτ)=80
деветдесет (ντέβετ ντεσέτ)=90
сто (στο)=100


Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive