Livadzli - Hoara mea di Gheorghe Merca

Eara na dzua di Brumaru,
S-padurea galbina-arushe,
Candu-ansarii di jali traplu,
Cu soia tsi mi pitritsea.


...Araulu di la shopati
Cura avalea-cale-ambaru,
Iar apa di la izvuritsi
Ma shclimura cu undi -amaru.

 

Ti atsea mi tornu cata voi
Cu dor, cu lacranji di caimadzi:
Mi mirlusesc' padurli sh-fadzlii
Far picurari,far chihieadzi.


Earam ficioru...,vlastaru-armanu
S"loc multu io anvarligai
Cu casabadz ciudii mari,
M-a voasti dzenuri nu li- aflai.


Livadz!nu pot io s-va-agarshescu
Sh-voi noaptea totna s"-vi-nyisedzu,
S-pot s-avdu zborlu armanescu
Sh-armanilor boatsi pan' s"banedzu.

Πηγή:εδώ

 

Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive