Livadzli - Hoara mea di Gheorghe Merca

Eara na dzua di Brumaru,
S-padurea galbina-arushe,
Candu-ansarii di jali traplu,
Cu soia tsi mi pitritsea.


...Araulu di la shopati
Cura avalea-cale-ambaru,
Iar apa di la izvuritsi
Ma shclimura cu undi -amaru.

 

Ti atsea mi tornu cata voi
Cu dor, cu lacranji di caimadzi:
Mi mirlusesc' padurli sh-fadzlii
Far picurari,far chihieadzi.


Earam ficioru...,vlastaru-armanu
S"loc multu io anvarligai
Cu casabadz ciudii mari,
M-a voasti dzenuri nu li- aflai.


Livadz!nu pot io s-va-agarshescu
Sh-voi noaptea totna s"-vi-nyisedzu,
S-pot s-avdu zborlu armanescu
Sh-armanilor boatsi pan' s"banedzu.

Πηγή:εδώ

 

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive