Crushuveana di Gheorghe Merca

Una oara tu-a mea bana
Vidzui sh-eu na crushuveana;
Crushuveana feata armana,Na icuana,una dzana.
...
Intra-n casa ca na luna,
Ndreapta,dultsi pirpiruna;
Ca un soari dit haryii,
Stamarie.....ti ciudii!


Nji umplu udalu di lunjina
Cu-oclii foc di jaru sh-canjina,
Nyilicoshi ca daua steali
Cand-ardea sum sufrantseali!

Mea mutrita?na babuna,
Dultsi avra di la luna,
Fatsa-aruda,alba spuma,
Pani calda di samuna.

Itsi zborlu na cantari,
Gioc di undi ditu - amari,
Halat,liva dit paduri,
Ditu-aferitsi-sh-yianuri.

Iara raslu? - na primveara,
Canticlu di una veara
A birbiilor mushutetsi
Ti-armanamea di zahmets.....

Πηγή:εδώ

 

Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive