Crushuveana di Gheorghe Merca

Una oara tu-a mea bana
Vidzui sh-eu na crushuveana;
Crushuveana feata armana,Na icuana,una dzana.
...
Intra-n casa ca na luna,
Ndreapta,dultsi pirpiruna;
Ca un soari dit haryii,
Stamarie.....ti ciudii!


Nji umplu udalu di lunjina
Cu-oclii foc di jaru sh-canjina,
Nyilicoshi ca daua steali
Cand-ardea sum sufrantseali!

Mea mutrita?na babuna,
Dultsi avra di la luna,
Fatsa-aruda,alba spuma,
Pani calda di samuna.

Itsi zborlu na cantari,
Gioc di undi ditu - amari,
Halat,liva dit paduri,
Ditu-aferitsi-sh-yianuri.

Iara raslu? - na primveara,
Canticlu di una veara
A birbiilor mushutetsi
Ti-armanamea di zahmets.....

Πηγή:εδώ

 

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive