Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Μέχρι τις 20 Μαΐου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους».  Για κάθε χρόνο φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν συμμετοχή-εισφορά 500 ΕΥΡΩ για κάλυψη διοικητικών και επιστημονικών αναγκών του ΔΠΜΣ. Η διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ ορίζεται στα 4 εξάμηνα.
Δύο κατευθύνσεις
Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις αποκλειστικά σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Διευκολύνσεις για εργαζομένους
Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τη διευκόλυνση των εργαζομένων.
Κριτήρια επιλογής
Κριτήρια επιλογής
1. Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες
2. Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες
3. Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες
4. Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 5 μονάδες.
Πρόσθετα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται:
1.Γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες
2.Ατομική συνέντευξη για την εκτίμηση της επιστημονικής κατάρτισης και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, έως 20 μονάδες.
Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100.
Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση(άριστα 60). Τα γραπτά εξετάζονται από δύο εξεταστές. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη του 3 τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος ΔΕΠ το οποίο ορίζεται από τη Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής κρίνεται απαραίτητη η γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσεςαγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται είτε με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες είτε με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα επιπέδου Proficiency για την αγγλική γλώσσα, επιπέδου Sorbone II ή DALF για τη γαλλική γλώσσα και επιπέδου Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική γλώσσα ή με γραπτές εξετάσεις.
Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας και εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά από τρεις (3) μήνες.
Δικαιολογητικά και ημερομηνίες εξετάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη (2ος όροφος) και ώρα 12:00-13:00, από τις 20 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2015 τα εξής δικαιολογητικά:
1.     Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναγράφεται η κατεύθυνση πού επιθυμούν να παρακολουθήσουν
2.     Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική, επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα
3.     Αντίγραφο πτυχίου
4.     Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
5.     Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας
6.     Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
7.     Μια φωτογραφία
Ημερομηνίες εξετάσεων:                        Σάββατο 6 Ιουνίου 2015            10.00-13.00
                                                         Κυριακή 7 Ιουνίου 2015       10.00-12.00
                                                            (ξένη γλώσσα)
Τόπος εξέτασης :
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κτήριο Πύργος
Περισσότερα
http://www.news.gr/
www.lingetscript.com

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive