Ανέ -το έτος στα γαλλικά

.<.d.i.v. .c.l.a.s.s.=.".s.e.p.a.r.a.t.o.r.". .s.t.y.l.e.=.".c.l.e.a.r.:. .b.o.t.h.;. .t.e.x.t.-.a.l.i.g.n.:. .c.e.n.t.e.r.;.".>.<.a. .h.r.e.f.=.".h.t.t.p.:././.1...b.p...b.l.o.g.s.p.o.t...c.o.m./.-.T.B.X.c.B.4.K.Z.w.8.0./.U._.d.f.-.k.g.i.2.B.I./.A.A.A.A.A.A.A.A.J.r.c./.1.U.t.z.y.i.d.Z.H.i.o./.s.1.6.0.0./.i.m.a.g.e.s...j.p.g.". .i.m.a.g.e.a.n.c.h.o.r.=.".1.".>.<.i.m.g. .b.o.r.d.e.r.=.".0.". .s.r.c.=.".h.t.t.p.:././.1...b.p...b.l.o.g.s.p.o.t...c.o.m./.-.T.B.X.c.B.4.K.Z.w.8.0./.U._.d.f.-.k.g.i.2.B.I./.A.A.A.A.A.A.A.A.J.r.c./.1.U.t.z.y.i.d.Z.H.i.o./.s.3.2.0./.i.m.a.g.e.s...j.p.g.". ./.>.<./.a.>.<./.d.i.v.>.<.b.>.a.n.n.é.e.<./.b.>.<.b.r. ./.>. .α.ν.έ.<.b.r. ./.>. .χ.ρ.ο.ν.ι.ά.<.b.r. ./.>. .<.a. .t.a.r.g.e.t.=.'._.b.l.a.n.k.'. .h.r.e.f.=.".h.t.t.p.:././.c.d.n...i.n.n.o.v.a.t.i.v.e.l.a.n.g.u.a.g.e...c.o.m./.w.o.r.d.l.i.s.t.s./.a.u.d.i.o./.5.6.3.3.6.6...m.p.3.".>.α.κ.ο.ύ.σ.τ.ε.<./.a.>.<.b.r. ./.>. .<.b.r. ./.>. .<.b.>.I.l. .y. .a. .d.o.u.z.e. .m.o.i.s. .d.a.n.s. .u.n.e. .a.n.n.é.e...<.b.r. ./.>. .<./.b.>.Ι.λ. .ι. .α. .ν.τ.ο.υ.ζ. .μ.ο.υ.ά. .ν.τ.ο.ν. .ι.ο.ύ.ν. .α.ν.έ...<.b.r. ./.>. .Ο. .χ.ρ.ό.ν.ο.ς. .έ.χ.ε.ι. .(.υ.π.ά.ρ.χ.ο.υ.ν.). .1.2. .μ.ή.ν.ε.ς...<.b.r. ./.>. .<.a. .t.a.r.g.e.t.=.'._.b.l.a.n.k.'. .h.r.e.f.=.".h.t.t.p.:././.c.d.n...i.n.n.o.v.a.t.i.v.e.l.a.n.g.u.a.g.e...c.o.m./.w.o.r.d.l.i.s.t.s./.a.u.d.i.o./.3.3.9.2.6.5...m.p.3.".>.α.κ.ο.ύ.σ.τ.ε.<./.a.>.<.b.r. ./.>. .<.b.r. ./.>. .<.b.>.J.e. .v.i.e.i.l.l.i.s. .u.n. .p.e.u. .p.l.u.s. .c.h.a.q.u.e. .a.n.n.é.e...<.b.r. ./.>. .<./.b.>.Ζ.ε. .β.γ.ι.ε.γ.ί. .α.ν. .π.ε. .π.λ.ι.ο.υ. .σ.α.κ. .α.ν.έ...<.b.r. ./.>. .Γ.ε.ρ.ν.ά.ω. .λ.ί.γ.ο. .κ.ά.θ.ε. .χ.ρ.ό.ν.ο...<.b.r. ./.>. .<.a. .t.a.r.g.e.t.=.'._.b.l.a.n.k.'. .h.r.e.f.=.".h.t.t.p.:././.c.d.n...i.n.n.o.v.a.t.i.v.e.l.a.n.g.u.a.g.e...c.o.m./.w.o.r.d.l.i.s.t.s./.a.u.d.i.o./.3.3.9.2.6.8...m.p.3.".>.α.κ.ο.ύ.σ.τ.ε.<.b.r. ./.>. .<./.a.>.<.b.r. ./.>. .<.b.r. ./.>. .<.b.>.a.n.n.é.e. .b.i.s.s.e.x.t.i.l.e.<.b.r. ./.>. .<./.b.>.α.ν.έ. .μ.π.ι.σ.ε.ξ.τ.ί.λ.<.b.r. ./.>. .δ.ί.σ.ε.κ.τ.ο. .έ.τ.ο.ς.<.b.r. ./.>. .<.a. .t.a.r.g.e.t.=.'._.b.l.a.n.k.'. .h.r.e.f.=.".h.t.t.p.:././.c.d.n...i.n.n.o.v.a.t.i.v.e.l.a.n.g.u.a.g.e...c.o.m./.w.o.r.d.l.i.s.t.s./.a.u.d.i.o./.5.6.3.3.6.7...m.p.3.".>.α.κ.ο.ύ.σ.τ.ε.<./.a.>.<.b.r. ./.>. .<.b.r. ./.>. .<.b.r. ./.>. .<.b.>.u.n.e. .a.n.n.é.e.<.b.r. ./.>. .<./.b.>.ι.ο.ύ.ν. .α.ν.έ.<.b.r. ./.>. .μ.ι.α. .χ.ρ.ο.ν.ι.ά.<.b.r. ./.>. .<.a. .t.a.r.g.e.t.=.'._.b.l.a.n.k.'. .h.r.e.f.=.".h.t.t.p.:././.c.d.n...i.n.n.o.v.a.t.i.v.e.l.a.n.g.u.a.g.e...c.o.m./.w.o.r.d.l.i.s.t.s./.a.u.d.i.o./.5.6.3.3.6.8...m.p.3.".>.α.κ.ο.ύ.σ.τ.ε.<./.a.>.<.b.r. ./.>. .<.b.r. ./.>. .<.b.r. ./.>. .<.b.>.u.n.e. .a.n.n.é.e. .c.a.l.e.n.d.a.i.r.e.<.b.r. ./.>. .<./.b.>.ι.ο.ύ.ν. .α.ν.έ. .κ.α.λ.ε.ν.τ.έ.γ.<.b.r. ./.>. .έ.ν.α. .η.μ.ε.ρ.ο.λ.ο.γ.ι.α.κ.ό. .έ.τ.ο.ς.<.b.r. ./.>. .<.a. .t.a.r.g.e.t.=.'._.b.l.a.n.k.'. .h.r.e.f.=.".h.t.t.p.:././.c.d.n...i.n.n.o.v.a.t.i.v.e.l.a.n.g.u.a.g.e...c.o.m./.w.o.r.d.l.i.s.t.s./.a.u.d.i.o./.3.3.9.2.6.9...m.p.3.".>.α.κ.ο.ύ.σ.τ.ε.<./.a.>.
Share:

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive