50 θέσεις για μεταφραστές και διερμηνείς στην ΕΛ.ΑΣ


Με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνομία 160 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Θα αναλάβουν καθήκοντα 50 ψυχολόγοι, 50 κοινωνικοί λειτουργοί και 60 μεταφραστές διερμηνείς (για τις γλώσσες και διαλέκτους αραβική, φαρσί, παστού, ουρντού, νταρί, μπεγκάλι, χίντι και μπατζαμί). Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Έργο των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών αντίστοιχα είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας σε αλλοδαπούς που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και κρατούνται σε κέντρα προαναχωρησιακής κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης καταγωγής τους.

Οι μεταφραστές διερμηνείς έχουν ως έργο τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης ταυτοποίησης των παρανόμως εισελθόντων αλλοδαπών που τελούν υπό καθεστώς επιστροφής και τη μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) των αλλοδαπών. Επίσης, συνδράμουν στο έργο των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών.

Οι ενδιαφερόμενοι ψυχολόγοι θα πρέπει να κατέχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, β) Αδεία άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, γ) Κλινική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για τους κοινωνικούς λειτουργούς απαιτείται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ, ή πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίοτουαις ειδικότητας, β) Αδεία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικής εργασίας (ΠΕ ή TE), γ) Εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους τουλάχιστον ενός έτους.

Οι υποψήφιοι μεταφραστές διερμηνείς θα πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη μετάφραση για μία από τις γλώσσες και διαλέκτους αραβική, φαρσί, παστού, ουρντού, νταρί, μπεγκάλι, χίντι, μπατζαμί.

Τις θέσεις των μεταφραστών διερμηνέων μπορούν να διεκδικήσουν και αλλοδαποί, οι οποίοι όμως έχουν άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα μας. Η άδεια πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών ή έργου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e mail). Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν και όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται με την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο.

- Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, νομίμως επικυρωμένο.

-Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

3. Πιστοποιητικά εμπειρίας (όπου απαιτείται).

-Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα απαιτείται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την εξακολουθητική ασφάλιση του υποψηφίου. Για την απόδειξη της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα θα ζητείται επιπλέον της βεβαίωσης του ασφαλιστικού τομέα, βεβαίωση από τον ιδιωτικό φορέα στην οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου σε συγκεκριμένο εργοδότη (έναν ή περισσότερους) θα ζητούνται τα στοιχεία του εργοδότη φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (εταιρεία κ.λπ.). Τυχόν Συστατική Επιστολή του εργοδότη λαμβάνεται υπ' όψιν και αξιολογείται αναλόγως.

-Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, απαιτείται χωριστή από την αίτηση βεβαίωση με αριθμό πρωτοκόλλου από το διοικητικό προσωπικό και υπογραφή του διευθυντή του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

-Για τους εθελοντές του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση από τον ιδιωτικό φορέα στην οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικό τητάς τους και Συστατική Επιστολή του εργοδότη.

-Για τους εθελοντές του δημόσιου τομέα, χωριστή από την αίτηση βεβαίωση με αριθμό πρωτοκόλλου από το διοικητικό προσωπικό και υπογραφή του διευθυντή του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν τα είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (για τους ψυχολόγους). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε τομείς συναφούς ειδικότητας, επιστημονικές μελέτες, έρευνες ή εργασίες δημοσιευμένες σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα ή ανακοινώσεις, σε τομείς της ειδικότητάς τους, δεύτερο πτυχίο σε τομέα συναφούς ειδικότητας αντικειμένου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται αναλόγως.

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων Αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτηση της και μετά. Οταν από την ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

Επίσης, ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου αίτηση μόνο ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, ως εξής: Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/231-ια, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα 2ο, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κιούση, Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77 Αθήνα. Τηλ. 210 6922.318, 210 6977.298.
πηγή :Τα Νέα
Σου άρεσε η ανάρτηση; Κάνε like στο facebook.
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive