Το όνομα Απόστολος στα αραμαϊκά

Το όνομα Απόστολος στα αραμαϊκά μπορεί να γραφτεί με δύο τρόπους,με μετάφραση και με μεταγραφή.

Μπορούμε δηλαή είτε να μεταφράσουμε τη λέξης απόστολος στα ασσυριακά νεοαραμαϊκα,που είναι ʾʿylsh rslrṭ (διαβάζουμε από δεξιά προς αριστερά), είτε να κάνουμε απλή μεταγραφή των ελληνικών γραμμάτων σε αραμαϊκά.

Εδώ χρησιμοποιώ τη συριακή αραμαϊκή γραφή στις διάφορες παραλλαγές τις για να μεταγράψω το όνομα.Παρατηρείστε ότι φωνήεντα δεν υπάρχουν και αντί για αυτά χρησιμοποιούνται σύμφωνα τα οποία συνήθως ακολουθούνται από κάποια συγκεκριμένα φωνήεντα.Το σύμφωνο w ακολουθείται συνήθως από το φωνήεν σε αραμαϊκά κείμενα,οπότε το γράφουμε ως o.Το λαρυγγικό σύμφωνο  ʾ συνήθως ακολουθείται από το α οπότε το γράφουμε ως α.Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive