Το ρήμα είμαι στα τουρκικά

 Το ρήμα  είμαι στα τουρκικά,καθόσον συγκολλητική γλώσσα, σχηματίζεται ως επίθεμα.Υπόκειται και αυτό στους νόμους της φωνηεντικής αρμονίας.

ελληνικά
Μετά από σύμφωνα
μεταγραφή


είμαι
-im, -ım, -üm, -um
ιμ,ημ,ιούμ,ουμ


είσαι
-sin, -sın, -sün, -sun
σιν,σην,σιουν,σουν


είναι
-dir, -dır, -dür, -dur ντιρ,ντηρ,ντιούρ,ντουρ

είμαστε
-iz ,-ız,-üz, -uz
ιζ,ηζ,ιούζ,ουζ


είσαστε
-siniz, -sınız, -sünüz, -sunuz
σινίζ,σηνήζ,
σιουνιούζ,σουνούζ


είναι
-dirler, -dırlar, -dürler, -durlar Ντιρλέρ,ντηρλάρ,
ντιουρλέρ,ντουρλαρ

Μετά από τα σκληρά σύμφωνα ç, f, h, k,p, s, ş, t έχουμε:

αυτός,αυτή,αυτό είναι (-tir, -tır, -tür, -tur)

αυτοί,αυτές,αυτά είναι (-tirler, -tırlar, -türler, -turlar)


Μετά από φωνήεντα:

είμαι -yim, -yım, -yüm, -yum
είμαστε -yiz, -yız, -yüz, -yuz
Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive