Το ρήμα είμαι στα τουρκικά

 Το ρήμα  είμαι στα τουρκικά,καθόσον συγκολλητική γλώσσα, σχηματίζεται ως επίθεμα.Υπόκειται και αυτό στους νόμους της φωνηεντικής αρμονίας.

ελληνικά
Μετά από σύμφωνα
μεταγραφή


είμαι
-im, -ım, -üm, -um
ιμ,ημ,ιούμ,ουμ


είσαι
-sin, -sın, -sün, -sun
σιν,σην,σιουν,σουν


είναι
-dir, -dır, -dür, -dur ντιρ,ντηρ,ντιούρ,ντουρ

είμαστε
-iz ,-ız,-üz, -uz
ιζ,ηζ,ιούζ,ουζ


είσαστε
-siniz, -sınız, -sünüz, -sunuz
σινίζ,σηνήζ,
σιουνιούζ,σουνούζ


είναι
-dirler, -dırlar, -dürler, -durlar Ντιρλέρ,ντηρλάρ,
ντιουρλέρ,ντουρλαρ

Μετά από τα σκληρά σύμφωνα ç, f, h, k,p, s, ş, t έχουμε:

αυτός,αυτή,αυτό είναι (-tir, -tır, -tür, -tur)

αυτοί,αυτές,αυτά είναι (-tirler, -tırlar, -türler, -turlar)


Μετά από φωνήεντα:

είμαι -yim, -yım, -yüm, -yum
είμαστε -yiz, -yız, -yüz, -yuz
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive