Η Προσευχή του Κυρίου στα αραμαϊκά (το πάτερ ημών)

το πάτερ ημών στα συριακά αραμαϊκά
Αββον ντ-μπις-μαϊα,
 νιθ-καντασ σιμμουχ
τιχ-τεχ μαλ-τσουτουχ.
Νιχ-καντας τσιου-γιανουχ
ει-χανα ντ-μπις-μαϊα:
απ μπ-αρ-αχ.
Χαου λαν λαχ-μα ντ-σουνκα-ναν γιου-μανα.
Ο-σγουκ λαν χο-μπεϊν:
ει-χανα ντ'απ χναν σγουικ-καν λ-χαϊα-γουιν.
Οο-λα τε-ελλαν λ-νισσ-γιουνα:
ιλ-λα πατς-τσαν μιν βπιισα.
Μιντ-τιλ ντε-ντι-λουχ χαι μαλ-χουτα
οο χαϊ-λα οο τους-μπουχ-τα
λ'αλαμ αλ-μεϊν.Αμιν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου


ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.̓Αμήν.
Διαβάστε επίσης Μαθήματα αραμαϊκών

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive