οι αριθμοί στα αγγλικά

numbers in English 
νάμπερζ ιν Ίνγκλις


0 zero ζίρο
1 one ουάν
2 two του
3 three θρίι
4 four φόρ
5 five φάιβ
6 six σιξ
7 seven σέβεν
8 eight έιτ
9 nine νάιν
10 ten τεν


11 eleven ιλέβεν έντεκα
12 twelve τουέλβ δώδεκα
13 thirteen θέρτιιν δεκατρία
14 fourteen φόρτιιν δεκατέσσερα
15 fifteen φίφτιιν δεκαπέντε
16 sixteen σίξτιν δεκαέξι
17 seventeen σέβεντίιν δεκαεφτά
18 eighteen έιττίιν δεκαοχτώ
19 nineteen νάιντιιν δεκαεννιά
20 twenty τουέντι είκοσι


30 thiry θέτι τριάντα
40 fourty φότι σαράντα
50 fifty φίφτι πενήντα
60 sixty σίξτι εξήντα
70 seventy σέβεντι εβδομήντα
80 eighty έιτι ογδόντα
90 ninenty νάιντι ενενήντα
100 one hundred,a hundred ουάν χάντρεντ εκατό
1000 one thousand ουάν θάουσεντ χίλια
1000000 one million ουάν μίλλιον Ένα εκατομμύριο
1000000000 one billion ουάν μπίλιον Ένα δις
1000000000000 one trillion ουάν τρίλιον Ένα τρις
gazillion γκαζίλιον απεριόριστα μεγάλος αριθμός

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive