το πάτερ ημών στα λατινικά


Pater noster, qui es in caelis,
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
sanctificetur nomen tuum.
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
Adveniat regnum tuum.
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
        Fiat voluntas tua,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
sicut in caelo, et in terra.
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
       Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
et dimitte nobis debita nostra,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
Et ne nos inducas in tentationem,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν

sed libera nos a ma
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Amen
ἀμήν


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive