οι αριθμοί στα ιταλικά


uno
ούνο
ένα

quatro
κουάτρο
τέσσερα

sette
σέτε
εφτά

due
ντούε
δύο

cinque
τσίνκουε
πέντε

otto
ότο
οχτώ

dieci
ντιέτσι
δέκα

tre
τρε
τρία

sei
σέι
έξι

nove
νόβε
εννιά

Οι υπόλοιποι ιταλικοί αριθμοί:

11 undici ούντσιτσι έντεκα
12 dodici ντόντιτσι δώδεκα
13 tredici τρέντιτσι δεκατρία
14 quattordici κουατόρντιτσι δεκατέσσερα
15 quindici κουίντιτσι δεκαπέντε
16 sedici σέντιτσι δεκαέξι
17 diciasette ντιτσιασέτε δεκαεφτά
18 diciotto ντιτσιότο δεκαοχτώ
19 dicianove ντιτσιανόβε δεκαεννιά
20 venti βέντι είκοσι
21 ventuno βεντούνο εικοσιένα
22 ventidue βέντι ντούε εικοσιδύο
23 ventitre βέντι τρε εικοσιτρία
30 trenta τρέντα τριάντα
40 quaranta κουαρέντα σαράντα
50 cinquanta τσινκουάντα πενήντα
60 sessanta σεσάντα εξήντα
70 settanta σετάντα εβδομήντα
80 ottanta οτάντα ογδόντα
90 novanta νοβάντα ενενήντα
100 cento τσέντο εκατό
1000 mille μίλε χίλια

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive