Puntea di Arta-το γεφύρι της ΆρταςPuntea di Arta Sh-era trei masturi alăvdats Shi amintreili sh-era frats Pri masturljie mult anvitsats Shi amintreili ansurats Di bunj masturi tsi era La tuts numa lâ si-avdza. Căti lucri greali era Ei putea di li adra. Un om vini shi lj-acljimă Că amirălu lă strigă. S...hi nkisiră dipriună Noaptea tutâ imna pri lună La amirălu si-ncljinară Cu dor mari lu antribară: - Tsi urseshti di la noi? Noi him oaminji, sclayi-a tăi. - Io am avdzătâ tră voi Că hits masturi mult arăi, Di la mini tsi câftats Puntea-n Arta ta s-u-adrats? Ma s-nu putets s-u-adrats Sâ shtits că yii nu ascâpats. - Doamne, ti pălăcârsim, Trei dzăli s-nă minduim. Dupâ tsi si minduiră, La amirălu apăndisiră: - Puntea aistă s-u-adrăm Shapti anj kiro câftăm Itsi s-hibă shi s-lipseascâ Amirăria s-hărgiuiascâ. Noi, ca sclayi a tăi tsi him Dauă zboari va s-tsă grim: S-nu n-alashi tra s-nă jilim Tru xeana aistă iu him Vrem fumeilji s-nă adutsem Ninga noi tra s-li videm. - Tuti aisti tsi câftats Io vâ li dau cu giurat Punti sânâtoasâ voi Că vâ taljiu treili ca oi! Sâ sculară shi amintreili S-dusirâ s-ljia a lor fumelji Fumeilji lâ era di Nănta Li loară s-li ducâ-n Arta. Fumeili lâ era dit munti Li dusirâ-n Arta la punti. Shi ahurhiră di lucra Loclu a puntiljei andridzea Thimeilji li sâpa Ketsârli li arădăpsea. Tutâ dzua tse lucra Apa noaptea lă u nica. Shasi anj ashe s-curma Sh-puntea nu lâ si-adra. Ma shidea shi s-minduia Shi cu lăcări lăi plândzea Că kirolu si-aprukia Shi puntea nu lâ si adra. Unâ dzuă di dimneatsa Ma-marlu căndu-sh la fatsa Iu s-primna pri tu ubor Vidzu puljiu azbuirător. Puljiu aclo iu sh-azbuira Pri lumaki s-discurma Năs ma-marli ma sh-mutrea Sh-cu dor mari piridea A ma-marlui ma âlj-dzâtsea : - Ma-mare s-nu ti jileshti Ma s-vrei lucru s-bitiseshti A njiclui frati nveastâ s-loats Tu thimealjie s-u bâgats Di yii s-u-anvâlits Jali sh-njilâ s-nu mutrits. Ma-marlu căndu-sh avdza Puiljiu aistu tsi-lji dzâtsea Dit hicati suskira Inima-lj si dinica Di mult tsi avea mari dor Pri atsea cama njica nor. Năsâ sh-avea un njic nat Pi cicioari nimprustat Di măsa nu s-dispârtsa Custandini ul acljima. Ma-marlu ma si minduia Sh-multu arău âlj vinea. Ma nâpoi iara s-mindui: Dumidzălu acshi crui: Puntea aistâ si s-adrară Lipsea nor ma njicâ s-moară ! Acasâ el dimândă Prăndzu bun lâ si-adră Nor ma njica sâ si-ndreagă Prăndzul cu ea s-ul pitreacă. Ma-marlu tsi dimândă Nor ma njica sh-lu-ascultă Custandinlu sh-lu-sculă Di-iu durnjia sh-lu dishtiptă Di tsătsă sh-lu sutură Sh-nâpoi pri somnu-l bâgă S-adâră, s-armâtusi La punti sâ s-ducă nkisi. Cu mari harau eara Prăndzul căndu sh-lu-adutsea. Ma la punti cănd agiunsi A masturlor ea lâ dzăsi: - Voi lai masturi, voi mârats Cu ambâreatsă tsi lucrats Iu i puntea tsi adrats? Shasi anj voi tsi lucrats? - Doamnă sh-noi nâ ciudusim Puntea di-anda u-ahurhim Dzuă sh-noapti tuts lucrăm Sh-nu putem tra s-u mprustăm. Ma-marlu nă dimândă Cu giurat nă spigiură: Astâdz prăndzul cai v-aducă S-nu lu alâsăm tra s-fugă Tu thimealjie sâ-l bâgăm Sh-puntea s-putem s-u-adrăm ! Ea laia-sh nu-sh adukea Masturi tsi-lj zbura Pri bârbat-su ma sh-mutrea Sh-ul videa că tut plândzea Cu dor mari lu ntriba Căt videa că lăcârma: - Vrutlu a meu, gioni bârbat Voi s-nj-aspunj ndreptu sh-curat: Tră tsi plăndz sh-lăcrămedz? Spuni ndrept, ashe s-bânedz! - Vrută suskirarea mea Nu easti tră alt ătsiva: Nj câdzu nelu, vruta mea Tu atsea groapâ, trets di-ul ljia! Tu groapâ năsa sh-intră, Cum bârbat-su dimândă. Masturlji si himusiră, Cu yie shi fără di njilă Tu thimealji u-arucutiră Shi cu ketsrâ u-astizmusiră. Ea laia, ma lâ striga, Cu njilă âlj pălăcărsea Cărnurli sh-li dipira, Perlji din cap sh-arupea: Agalea, agalea, masturi voi, Masturi cu tehnea arauă Agalea vâ pălăcărsesc, S-aplec njiclu-nj nă oară! Masturlji plăngu nu-avdza Boatsea a ljei nu i-u-asculta. Năsâ iara lâ dzâtsea Sh-căt putea âlj pălăcărsea: - Voi masturi, ah, voi mârats, Mash un grai sâ-nj ascultats: Va vâ dzăc ninga nă oară Tsătsa s-nj-u-alâsats nafoară, Natlu di foami s-nu moarâ. Ia pitritsets s-nj lu-aducă Ta s-ul bag pi tsătsă s-sugă, Că i njic shi nicriscut Nimprustat multu minut! Masturlji iară nu-avdza Lucurlu năshi că-sh mutrea. Mârata atumtsea scosi Blâstem sh-foc di gura a ljei: Cum zghileashti njiclu a meu, Sâ zghileascâ aist arâu, Sh-cum treambur mini mârata, S-treamburâ sh-puntea din Arta. S-nu treacă mes cănd arâulu S-nu s-purită di om nicat, Sh-cum ânj cură a njia sinlu Ashe s-vâ curats sh-voi masturi. Căts peri,laia, n-palmâ nj-am S-hibâ tihea voastrâ tu-an Di trei surări tsi eram Treili cu tihi arauă: Că treili nă stihiusiră Masturlji arăi sh-fără njilâ: Ună i tu-a Dunăljei, Alantă tu-a Vardarlui, Shi io tu puntea Artăljei! 

πηγή:εδώ 


Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive