Puntea di Arta-το γεφύρι της ΆρταςPuntea di Arta Sh-era trei masturi alăvdats Shi amintreili sh-era frats Pri masturljie mult anvitsats Shi amintreili ansurats Di bunj masturi tsi era La tuts numa lâ si-avdza. Căti lucri greali era Ei putea di li adra. Un om vini shi lj-acljimă Că amirălu lă strigă. S...hi nkisiră dipriună Noaptea tutâ imna pri lună La amirălu si-ncljinară Cu dor mari lu antribară: - Tsi urseshti di la noi? Noi him oaminji, sclayi-a tăi. - Io am avdzătâ tră voi Că hits masturi mult arăi, Di la mini tsi câftats Puntea-n Arta ta s-u-adrats? Ma s-nu putets s-u-adrats Sâ shtits că yii nu ascâpats. - Doamne, ti pălăcârsim, Trei dzăli s-nă minduim. Dupâ tsi si minduiră, La amirălu apăndisiră: - Puntea aistă s-u-adrăm Shapti anj kiro câftăm Itsi s-hibă shi s-lipseascâ Amirăria s-hărgiuiascâ. Noi, ca sclayi a tăi tsi him Dauă zboari va s-tsă grim: S-nu n-alashi tra s-nă jilim Tru xeana aistă iu him Vrem fumeilji s-nă adutsem Ninga noi tra s-li videm. - Tuti aisti tsi câftats Io vâ li dau cu giurat Punti sânâtoasâ voi Că vâ taljiu treili ca oi! Sâ sculară shi amintreili S-dusirâ s-ljia a lor fumelji Fumeilji lâ era di Nănta Li loară s-li ducâ-n Arta. Fumeili lâ era dit munti Li dusirâ-n Arta la punti. Shi ahurhiră di lucra Loclu a puntiljei andridzea Thimeilji li sâpa Ketsârli li arădăpsea. Tutâ dzua tse lucra Apa noaptea lă u nica. Shasi anj ashe s-curma Sh-puntea nu lâ si-adra. Ma shidea shi s-minduia Shi cu lăcări lăi plândzea Că kirolu si-aprukia Shi puntea nu lâ si adra. Unâ dzuă di dimneatsa Ma-marlu căndu-sh la fatsa Iu s-primna pri tu ubor Vidzu puljiu azbuirător. Puljiu aclo iu sh-azbuira Pri lumaki s-discurma Năs ma-marli ma sh-mutrea Sh-cu dor mari piridea A ma-marlui ma âlj-dzâtsea : - Ma-mare s-nu ti jileshti Ma s-vrei lucru s-bitiseshti A njiclui frati nveastâ s-loats Tu thimealjie s-u bâgats Di yii s-u-anvâlits Jali sh-njilâ s-nu mutrits. Ma-marlu căndu-sh avdza Puiljiu aistu tsi-lji dzâtsea Dit hicati suskira Inima-lj si dinica Di mult tsi avea mari dor Pri atsea cama njica nor. Năsâ sh-avea un njic nat Pi cicioari nimprustat Di măsa nu s-dispârtsa Custandini ul acljima. Ma-marlu ma si minduia Sh-multu arău âlj vinea. Ma nâpoi iara s-mindui: Dumidzălu acshi crui: Puntea aistâ si s-adrară Lipsea nor ma njicâ s-moară ! Acasâ el dimândă Prăndzu bun lâ si-adră Nor ma njica sâ si-ndreagă Prăndzul cu ea s-ul pitreacă. Ma-marlu tsi dimândă Nor ma njica sh-lu-ascultă Custandinlu sh-lu-sculă Di-iu durnjia sh-lu dishtiptă Di tsătsă sh-lu sutură Sh-nâpoi pri somnu-l bâgă S-adâră, s-armâtusi La punti sâ s-ducă nkisi. Cu mari harau eara Prăndzul căndu sh-lu-adutsea. Ma la punti cănd agiunsi A masturlor ea lâ dzăsi: - Voi lai masturi, voi mârats Cu ambâreatsă tsi lucrats Iu i puntea tsi adrats? Shasi anj voi tsi lucrats? - Doamnă sh-noi nâ ciudusim Puntea di-anda u-ahurhim Dzuă sh-noapti tuts lucrăm Sh-nu putem tra s-u mprustăm. Ma-marlu nă dimândă Cu giurat nă spigiură: Astâdz prăndzul cai v-aducă S-nu lu alâsăm tra s-fugă Tu thimealjie sâ-l bâgăm Sh-puntea s-putem s-u-adrăm ! Ea laia-sh nu-sh adukea Masturi tsi-lj zbura Pri bârbat-su ma sh-mutrea Sh-ul videa că tut plândzea Cu dor mari lu ntriba Căt videa că lăcârma: - Vrutlu a meu, gioni bârbat Voi s-nj-aspunj ndreptu sh-curat: Tră tsi plăndz sh-lăcrămedz? Spuni ndrept, ashe s-bânedz! - Vrută suskirarea mea Nu easti tră alt ătsiva: Nj câdzu nelu, vruta mea Tu atsea groapâ, trets di-ul ljia! Tu groapâ năsa sh-intră, Cum bârbat-su dimândă. Masturlji si himusiră, Cu yie shi fără di njilă Tu thimealji u-arucutiră Shi cu ketsrâ u-astizmusiră. Ea laia, ma lâ striga, Cu njilă âlj pălăcărsea Cărnurli sh-li dipira, Perlji din cap sh-arupea: Agalea, agalea, masturi voi, Masturi cu tehnea arauă Agalea vâ pălăcărsesc, S-aplec njiclu-nj nă oară! Masturlji plăngu nu-avdza Boatsea a ljei nu i-u-asculta. Năsâ iara lâ dzâtsea Sh-căt putea âlj pălăcărsea: - Voi masturi, ah, voi mârats, Mash un grai sâ-nj ascultats: Va vâ dzăc ninga nă oară Tsătsa s-nj-u-alâsats nafoară, Natlu di foami s-nu moarâ. Ia pitritsets s-nj lu-aducă Ta s-ul bag pi tsătsă s-sugă, Că i njic shi nicriscut Nimprustat multu minut! Masturlji iară nu-avdza Lucurlu năshi că-sh mutrea. Mârata atumtsea scosi Blâstem sh-foc di gura a ljei: Cum zghileashti njiclu a meu, Sâ zghileascâ aist arâu, Sh-cum treambur mini mârata, S-treamburâ sh-puntea din Arta. S-nu treacă mes cănd arâulu S-nu s-purită di om nicat, Sh-cum ânj cură a njia sinlu Ashe s-vâ curats sh-voi masturi. Căts peri,laia, n-palmâ nj-am S-hibâ tihea voastrâ tu-an Di trei surări tsi eram Treili cu tihi arauă: Că treili nă stihiusiră Masturlji arăi sh-fără njilâ: Ună i tu-a Dunăljei, Alantă tu-a Vardarlui, Shi io tu puntea Artăljei! 

πηγή:εδώ 


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive