ρώσικες προσωπικές αντωνυμίες


ονομαστική 
πτώση
κυριλλική γραφήπροφορά
εγώяγια
εσύтыτη
αυτόςонον
αυτήонаανά
εμείςмыμη
εσείςвы βη
αυτοίониαννί
 αυτέςониαννίγενική /αιτιατική ρώσικα ελληνικά
εμένα меня μινιά
εσένα тебя τιμπιά
αυτόν его γιβό
αυτήν её γιγιό
εμάς нас νας
εσάς вас βας
αυτούς их ιχ
αυτές их ίχδοτική πτώση ρώσικα ελληνικά
Σε εμένα мне μνιέ
Σε εσένα тебе τιμπιέ
Σε αυτόν,
αυτό
ему γιμού
Σε αυτή ей γιέϊ
Σε εμάς нам ναμ
Σε εσάς вам βαμ
σ'αυτούς им ιμ
σ'αυτές им ιμ
σ'αυτά им ιμ
Οργανική
πτώση
Ρώσικα Ελληνικά
(Με,σε,κτλ) εμένα (со,в,..) мной (σα,β,κτλ) μνόι
“” εσενα Тобой ταμποϊ
“” αυτόν,αυτό Ним νιμ
“” αυτήν Ней νιέι
“” εμάς Нами νάμι
“” εσάς Вами βάμι
“” αυτούς,
αυτές,αυτά
Ими ίμι


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive