Απόσπασμα από το λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη (βλάχικο-ελληνικό κείμενο και μετάφραση στα αγγλικά)Στο Τετράγλωσσο λεξικό οι λέξεις δεν παρατίθενται αλφαβητικά αλλά ο Μοσχοπολίτης πήρε ένα κείμενο και έδωσε της σημασία κάθε λέξης μία προς μία με τη σειρά.Αν βάλουμε όλες τις βλαχικές λέξεις  μαζί προκύπτει το παρακάτω κείμενο:

Armâneshti:
1.Dumnidzău fetse tseru, loclu, soarle, luna , stiale. Shi dapoia, ursi amarea , păldzile, rîure, shi scoasiră peshtili, uhelile. Napoi dzise shi ishiră tesupra pri locu tuts arburli. Shi este loclu mblinu te liamne te cupatsu , te fagu, te saltse, te plupu , de chiparitsu, te chinj. Shi alte se afle tru pădure. Alte suntu tru mundzî , tru pate, shi tru alte locuri. Napoi nascură lilitsile, erghile, veardzile, urdzile. Shi toate s featsiră tra omlu. Dupu aiste s featsiră prăvdzile, ayrinjle. Sh te aiste, nîscînde se mîcă , nîscînde lucreadză tra ihtizaia anoastră. Aslanu, luplu, ursulu, mamnja, vulpea, cându esu te tru cuipu, au varaire pre omu dhi caftă zamane se lu aspargă m aDumnidzeulu lu viagle. Perpeshli, oile, capre, njielj, edzlji, suntu ghine cî da lapte shi lîna. Sh te aishtă se fatse umtu shi cashu , urta shi dhalja. 2. Ma cama ghine se adară prosfaya te vaca shi de buvalitsa cî este mushata. Calj, iapile, yumărli , mulărle, felisescu vîrtos. Cî aducu te diparte yiptu, grînu, sicara , misuru. Shi noaprea cătsri , plotsi, locu, asveste, heru, penure. Shi fîrî te aiste nu banămu. Gîljinle cîndu feată oau shi pulj na harisescu. Shi cucotlu cîndî strică tru dzumetatea noapte scoală barbaslji shi muljerle tra se acatsă te lucru. 3. Atselj tse au minte shi chicasmo nu shedu fîrî lucru. Am lja boili shi nercu ra se ară, shi se seamină. Nibilbilj, lentura veara cîntu multu mushatu. Cuclu ma trei mesi are boatse shi apoia pafsiaste. 4. Părughilj, suntu spăstrits shi feată multe ori tru anu. Peturnjiclja cîndu sheade tru cafashea, cîntă ghine shi va se o avde dunjaua. 5. Schiponja azboairă analtu shi tsînă arapitile tease. Uljuleshli prîmîveara yinu . Shi cara chicasescu iarna fugu tru anatulie. ************************************

Ελληνικά:
1. Ο Θεός έκαμε τον ουρανόν την γη τον ήλιον το φεγγάρι και τα άστρα. Και ύστερα επρόσταξεν την θάλασσαν ταις λιμναις τα ποτάμια και εβγαλαν τα ψάρια , τα χέλια.Πάλιν είπεν και ευγήκαν απάνω εις την γην όλα τα δέντρα.Και είναι η γη γεμάτη από ξύλα δρύινα.Απο οξειάν, από ιτέαν, από λεύκον , από κυπαρίσσι, από πεύκο. Και άλλα ευτίσκονται εις τον λόγγον. Αλλα είναι εις τα βουνά εις τον κάμπον και εις άλλους τόπους . Πάλιν εφύτρωσαν τα λουλούδια, τα χόρτα, τα λάχανα, τα τσουκνίδια. Και όλα εγίνηκαν δια τον άνθρωπον. Μετά ταύτα εγίνηκαν τα ζώα, τα θηρία. Και από ετούτα, μερικά τρώγονται και μερικά δουλεύουν δια την χρείαν μας. Το λεοντάρι, ο λύκος, η αρκούδα, η αλωπού όταν εβγαίνουν από την φωλεάν έχουν θυμο΄ν εις τον άνθρωπον και γυρεύουν καιρό΄ν δια να τον χαλάσουν. Αμή ο Θεός τον φυλάγει. Τα κριάρια, τα πρόβατα, τα γίδια, τα αρνία, τα κατσίκια είναι καλά όταν δίδουν γάλα και μαλλί. Και από ετούτα, γίνεται βούτυρο και τυρί , μυζήθρα και ξυνόγαλο. 2. ΄Ομως καλύτερα να φτιάχνεις προσφάγιον από αγελάδα και απο βουβάλα ότι είναι έυμορφα. Τα άλογα, αι φοράδες τα γαϊδούρια τα μουλάρια χρησιμεύουν δυνατά. Ότι φέρουν από μακριά, γέννημα , στάρι, βρίζαν , ραποσίτι.Και κουβαλούν πέτρες, πλάκες, χώμα , ασβέστη, σίδηρον, καρφιά. Και χωρίς απο ετούτα δεν ζώμεν.Οι όρνιθες οπόταν γεννουν αυγά και πουλιά μας χαροποιούν.Και ο πετεινός, οπόταν φωνάζζει τα μεσάνυκατ σηκώνει τους άνδρας και ταις γυναίκες δια να πιαστούν απο δουλειάν. 3.Αυτοί όπου έχουν νουν και γνώσιν δεν κάθονται αργοί αμή παίρνουν τα βόδια και πηγαίνουν να οργώνουν και να σπείρουν. Τα αηδόνια, τα χελιδό΄νια το καλοκαίρι τραγουδούν πολλά εύμορφα. Ο κούκος, τρεις μήνες μόνον έχει φωνή και ύστερα παύει. Τα περιστέρια είναι καθαρά και γεννούν πολλές φορές εις τον χρόνον. 4.Η πέρδικα όταν κάθεται εις το κλουβί, λαλεί καλά και αγαπά να την ακούει ο κόσμος. 5.Ο αετός απετάει υψηλά και κρατεί τα πτερούγια απλωμένα. Τα λελέκια την άνοιξην έρχονται. Και σαν γροικούν χειμώνα, φεύγουν εις την ανατολήν. ******************************************************

English :
1. God made heaven the earth the sun the moon the stars and afterwards commanded the sea the lakes the rivers and they send forth fish. Again he spoke and there came forth uon the earth all the trees . And the earth is full of oak of beech of sallow of poplar of cypress of pine and others are found in the forest others there are in the mountains in the plain and in other places. Again sprouted for the flowers the herbs he potherbs the nettles (weeds) and all were made for man. After these were brought forth the animals the wild beasts and of these some are eaten and some work for our wants. The lion the wolf the bear the fox when they come forth ftom the den have rage against man and seek the opportunity to destroy him, but God protects him. The rams thw sheep the goats the lambs the kids are good when they give milk and wood and of these is made butter and cheese mizithra and butter milk. 3. Those who have mind and sense do not sit idle but take the oxen and go to plough and sow. The nightingales the swallows in the summer sing verry prettily. The cuckoo only three months has a voice and afterwards ceases . 5. The eagle flies on high and keeps the wings expanded. The storks in the spring come and when they feel the winter when flee to the east.

Πηγή:εδώ


σχετική ανάρτηση
βλάχικα λεξικά
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive