Πώς θα επιλέξουν οι μαθητές του δημοτικού δεύτερη ξένη γλώσσα

Μέχρι τις 6 Ιουνίου οι αιτήσεις των γονιώνΟι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στην Ε' τάξη του Δημοτικού Σχολείου  θα πρέπει να συμπληρώσουν μετά την ενημέρωσή τους από τον Διευθυντή του Σχολείου, δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να την καταθέτουν στο Δ/ντή του Σχολείου τους έως 6 Ιουνίου 2014.

Για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ενημερώνονται ως προς τη χρησιμότητα των γαλλικών ή των γερμανικών, όπως έχει γράψει το news.gr, υπήρξαν αντιδράσεις από συλλόγους και των δυο ειδικοτήτων. Μάλιστα η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕ) σε επιστολή της προς τον προϊστάμενο της διεύθυνσης σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέφερε ότι  "σε αρκετές περιπτώσεις θύμιζε πρακτικές marketing εμπορικών επιχειρήσεων, χάνοντας τον παιδαγωγικό σκοπό της και διαταράσσοντας το σχολικό κλίμα"

Ωστόσο, για ακόμη μια φορά θα συνεχιστεί ο τρόπος ενημέρωσης μαθητών και γονιών από τους σχολικούς συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας σε έγγραφό του δίνει τις απαραίτητες οδηγίες τονίζοντας ότι για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των 6/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

1. Οι Διευθυντές των εξαθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ οφείλουν να φροντίσουν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014- 2015 στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, αλλά και οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών.

2. Η ενημέρωση των μαθητών της Δ΄ τάξης, οι οποίοι θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2014- 2015 στην Ε΄ τάξη, καθώς και των γονέων τους, για την επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης  ξένης γλώσσας πραγματοποιείται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.05, Π.Ε.07 και Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών κλάδων Π.Ε.05 και Π.Ε.07, που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα.

3. Η ενημέρωση των μαθητών και των γονέων, στις σχολικές μονάδες που διδάσκονται και οι δύο γλώσσες, θα πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς Π.Ε.05 και Π.Ε.07, που υπηρετούν στην σχολική μονάδα υπό την εποπτεία και συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.05 και Π.Ε.07.
Προτείνεται να διαβαστούν από τους εκπαιδευτικούς οι γραπτές επιστολές, για τη χρησιμότητα της κάθε γλώσσας, που θα συντάξουν οι αντίστοιχοι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε.05 και Π.Ε.07.

4. Σε περίπτωση που στις σχολικές μονάδες διδάσκεται μία μόνο γλώσσα, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.05, Π.Ε.07 και Δημοτικής Εκπαίδευσης οφείλει να μεριμνήσει με κάθε τρόπο ώστε να γίνει ενημέρωση και για την 2η ξένη γλώσσα που δεν διδάσκεται (με φυσική παρουσία εκπαιδευτικού όμορου σχολείου ή του Σχολικού Συμβούλου).

Προτείνεται και στην περίπτωση αυτή να διαβαστούν από τους εκπαιδευτικούς οι γραπτές επιστολές για τη χρησιμότητα της κάθε γλώσσας που θα συντάξουν οι αντίστοιχοι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε.05 και Π.Ε.07.

5. Στις εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις που η ενημέρωση γονέων και μαθητών θα γίνει αποκλειστικά με επιστολές, αυτές θα συνταχθούν από τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 05 και ΠΕ07 και θα διανεμηθούν παράλληλα και για τις δύο γλώσσες με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων στους μαθητές και στους γονείς τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση με επιστολές είναι η συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.05 και Π.Ε.07.

6. Οι παραπάνω επιστολές (παρ. 3,4,5) για τη χρησιμότητα της κάθε γλώσσας, θα κοινοποιηθούν με κοινό έγγραφο των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ05 και ΠΕ07 σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας τους ώστε η ενημέρωση και για τις δύο γλώσσες να γίνει με τον ίδιο τρόπο.
Το εν λόγω έγγραφο να κοινοποιηθεί και στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση.

Η ενημέρωση των μαθητών μπορεί να γίνεται και εντός του διδακτικού ωραρίου, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, του Διευθυντή του σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους ώστε η ενημέρωση των μαθητών και των γονέων για τις δύο γλώσσες να γίνεται σε διαφορετικές ημέρες και να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις υπέρ της μιας ή της άλλης γλώσσας.
7. Για την οργάνωση της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας θα εφαρμοστεί ο θεσμός των τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Η οργάνωση των τμημάτων της παράλληλης διδασκαλίας έχει ως ακολούθως:
Στα σχολεία με ένα τμήμα, οι μαθητές οργανώνονται σε παράλληλα τμήματα, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους.

Στα σχολεία με δύο ή και περισσότερα τμήματα, οι μαθητές οργανώνονται σε τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής, τα οποία συγκροτούνται από μαθητές όλων των τμημάτων της τάξης, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας ή τμήματος που συγκροτείται από μαθητές δύο ή περισσότερων τμημάτων είναι 12 μαθητές. Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.  Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δημιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες προτιμήσεις.

Στα συστεγαζόμενα εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία μπορεί να δημιουργηθούν τμήματα 2ης ξένης γλώσσας από μαθητές και των δύο σχολείων, εφόσον δε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών στο ένα από τα δύο ή και στα δύο σχολεία με την προϋπόθεση ότι το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνταχθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων και των δύο σχολείων, των οικείων Σχολικών Συμβούλων και του Δ/ντή Π.Ε.

Οι Διευθυντές των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων - τις οποίες κρατούν με ευθύνη τους στο αρχείο του σχολείου - να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Δ/νση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 13 Ιουνίου 2014.

Οι Διευθυντές Π.Ε. να συμπληρώσουν συγκεντρωτικό Πίνακα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι Δ/ντές των Σχολείων και να τον αποστείλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 24 Ιουνίου 2014. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης.  Τους τελικούς Πίνακες 2α, 2β, 3γ και 3δ στους οποίους θα αναγράφεται κάθε σχολείο ανά Δ/νση Εκπ/σης, θα αποστείλουν οι Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι 11 Ιουλίου 2014.
Καλόγηρος Βασίλειος
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive