το ρήμα είμαι στα ισπανικά (ser/estar)

yo soy
Γιο σόι
Εγώ είμαι
tú eres Του έρες Εσύ είσαι
Usted es
Ουστέδ ες Εσείς είστε (ευγ.)
Él es
Ελ ες Αυτός,αυτό είναι
Ella es
Έγια ες Αυτή είναι
nosotros somos Νοσότρος σόμος Εμείς είμαστε (αρσ.)
nosotras somos νοσόστρας σόμος Εμείς είμαστε (θηλ)
vosostros sois
βοσόστρος σόις Εσείς είστε(αρσ)
vosostras sois
βοσόστρας σόις Εσείς είστε(θηλ)
ellos son
Έγιος σον Αυτοί είναι
ellas son
Έγιας σον Αυτές είναι
Ustedes son
Ουστέδες σον Εσείς είστε(ευγ.πληθ)


Yo estoy Γιο εστόι Εγώ είμαι
Tu estás Του εστάς Εσύ είσαι
Él,ella,es,usted está Ελ,έγια,ες,ουστέδ εστά Αυτός,αυτή,αυτό,εσείς (εγ.) είστε
nosostros/as estamos νοστόστρος/ας εστάμος Εμείς είμαστε (αρσ.κ' θηλ)
vosostros/as estáis βοσόστρος/ας εστάις Εσείς είστε (αρσ.κ' θηλ)
Ellos,ellas,Ustedes están Έγιος,έγιας,ουστέδες εστάν Αυτοί,αυτές,αυτά,εσείς (ευγ.πληθ) είναι
Το ρήμα είμαι στα ισπανικά έχει μια ιδιαιτερότητα αφού παίρνει δύο μορφές ,ser και estar.Η διαφορά τους είναι ότι η πρώτη μορφή δηλώνει κάτι το μόνιμο ενώ η δεύτερη κάτι το προσωρινό.

Για παράδειγμα όταν μιλάμε για την εξωτερική μας εμφάνιση που είναι κάτι το μόνιμο ,θα χρησιμοποιούσαμε το ρήμα ser. Soy alto=είμαι ψηλός.
Όταν όμως μιλάμε για κάτι το προσωρινό,π.χ.κουράστηκα τότε θα πούμε Estoy cansado.

Διαβάστε επίσης

phrases
φράσεις

¿De dondé eres?
Where are you from?
Από πού είσαι;

Soy de un pequeño pueblo de Colombia.
I'm from a small village fro Colombia.
Είμαι από ένα μικρό χωριό της Κολομβίας.

¿Estamos?
Εστάμος
Σύμφωνοι;
Agreed?
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive