207 βασικές πορτογαλικές λέξειςελληνικά
greco
Πορτογαλικά
portogues
ΔΦΑ
προφορά
μεταγραφή
Εγώ eu [eu]
εσύ tu, você informal in BP, formal in EP [tu], [vɔˈse], [voˈse] (BP)

αυτός ele [ˈelɨ] (EP), [ˈeli] (BP)

εμείς nós [ˈnɔʃ] (EP), [ˈnɔs] (BP)

εσείς vós, vocês informal in both BP and EP [ˈvɔʃ] (EP), [vɔˈseʃ] (EP), [ˈvɔs] (BP), [vɔˈses] (BP)

αυτοί eles [ˈelɨʃ] (EP), [ˈelis] (BP)

αυτό isto near me, isso near you [ˈiʃtu] (EP), [ˈistu] (BP)

εκείνο aquilo [ɐˈkilu] (EP), [aˈkilu] (BP)

εδώ aqui [ɐˈki] (EP), [aˈki] (BP)

εκεί [ɐˈi] (EP), [aˈi] (BP)ποιος quem [kɐ̃ĩ] (EP), [kẽ̃ĩ] (BP)τί que, o que [kɨ] (EP), [u] [kɨ] (EP), [ki] (BP), [u] [ki] (BP)που onde [ˈõðɨ] (EP), [ˈõdʒi] (BP)πότε quando [ˈkuɐ̃ðu] (EP), [ˈkuɐ̃du] (BP)πώς como [ˈkomu]δεν não [nɐ̃ũ]όλο todo [ˈtoðu] (EP), [ˈtodu] (BP)πολύ muito [ˈmũĩtu]μερικοί alguns [aɫˈɣũʃ] (EP), [auˈgũs] (BP)λίγο pouco [ˈpo(ou)ku]άλλος outro [ˈo(ou)tɾu]ένα um [ũ]δύο dois [doiʃ] (EP), [dois] (BP)τρία três [tɾeʃ] (EP), [tɾes] (BP)τέσσερα quatro [ˈkuatɾu]πέντε cinco [ˈsĩku]μεγάλος grande [ˈɡɾɐ̃ðɨ] (EP), [ˈɡɾɐ̃dʒi] (BP)μακρύς longo [ˈlõɣu] (EP), [ˈlõɡu] (BP)φαρδύς largo [ˈlaɾɣu] (EP), [ˈlaʁgu] (BP)χοντρός espesso, grosso [ɨʃˈpesu] (EP), [isˈpesu] (BP)βαρύς pesado [pɨˈzaðu] (EP), [peˈzadu] (BP)μικρός pequeno [pɨˈkenu] (EP), [piˈkenu] (BP)κοντός curto [ˈkuɾtu]στενός estreito [ɨʃˈtɾɐitu] (EP), [isˈtɾeitu] (BP)λεπτός fino [ˈfinu]γυναίκα mulher [muˈʎɛɾ]άνδρας homem [ˈɔmɐ̃ĩ] (EP), [ˈomẽĩ] (BP)άνθρωπος homem [ˈɔmɐ̃ĩ] (EP), [ˈomẽĩ] (BP)παιδί criança [kɾiˈɐ̃sɐ]η σύζυγος mulher, esposa [muˈʎɛɾ], [ɨʃˈpozɐ] (EP), [isˈpoza] (BP)ο σύζυγος marido, esposo [mɐˈɾiðu] (EP), [ɨʃˈpozu] (EP), [maˈɾidu] (BP), [isˈpozu] (BP)μητέρα mãe [mɐ̃i]πατέρας pai [pai]ζώο animal [ɐniˈmaɫ] (EP), [aniˈmau] (BP)ψάρι peixe [ˈpɐiʃɨ] (EP), [ˈpe(ei)ʃi] (BP)πουλί ave, pássaro [ˈavɨ] (EP), [ˈavi] (EP), [ˈpasɐɾu] (EP), [ˈpasaɾu] (BP)σκυλί cão [kɐ̃ũ]ψείρα piolho [piˈoʎu]φίδι serpente, cobra [sɨɾˈpẽtɨ] (EP), [seʁˈpẽtʃi] (BP), [ˈkɔβɾɐ](EP), [ˈkɔbɾɐ] (BP)σκουλίκι verme [ˈvɛɾmɨ] (EP), [ˈvɛʁmi] (BP)δέντρο árvore [ˈaɾvuɾɨ] (EP), [ˈaʁvoɾi] (BP)δάσος floresta [fluˈɾɛʃtɐ] (EP), [floˈɾɛstɐ] (BP)μπαστούνι bastão [bɐʃˈtɐ̃ũ] (EP), [basˈtɐ̃u] <smal>(BP)φρούτο fruta, fruto [ˈfɾutɐ], [ˈfɾutu]σπόρος semente [sɨˈmẽtɨ] (EP), [seˈmẽtʃi] (BP)φύλλο folha [ˈfoʎɐ]ρίζα raiz [ɾɐˈiʃ] (EP), [xa'is] (BP)φλοιός δέντρου casca [ˈkaʃkɐ] (EP), [ˈkaskɐ] (BP)λουλούδι flor [floɾ] (EP), [flox] (BP)γρασίδι grama [ˈɛɾvɐ] (EP), [ˈʁɾvɐ] (BP)σκοινί corda [ˈkɔɾðɐ] (EP), [ˈkɔʁdɐ] (BP)δέρμα pele [ˈpɛlɨ] (EP), [ˈpɛli] (BP)κρέας carne [ˈkaɾnɨ] (EP), [ˈkaʁni] (BP)αίμα sangue [ˈsɐ̃ɣɨ] (EP), [ˈsɐ̃gi] (BP)κόκκαλο osso [ˈosu]χοντρός gordura [ɡuɾˈðuɾɐ] (EP), [ɡoʁˈduɾɐ] (BP)αυγό ovo [ˈovu]κέρατο chifre, corno [ˈʃifɾɨ] (EP), [ˈkoɾnu] (EP), [ˈʃifɾi] (BP), [ˈkoʁnu] (BP)ουρά cauda, rabo [ˈkauðɐ] (EP), [ˈɾaβu] (EP), [ˈkaudɐ] (BP), [ˈxabu] (BP)φτερό pena [ˈpenɐ]μαλλιά cabelo [kɐˈβelu] (EP), [kaˈbelu] (BP)κεφάλι cabeça [kɐˈβesɐ] (EP), [kaˈbesɐ] (BP)αυτί orelha [oˈɾɐʎɐ] (EP), [oˈɾeʎɐ] (BP and EP alternative)μάτι olho [ˈoʎu]μύτη nariz [nɐˈɾiʃ] (EP), [naˈɾis] (BP)στόμα boca [ˈbokɐ]δόντι dente [ˈdẽtɨ] (EP), [ˈdẽtʃi] (BP)γλώσσα língua [ˈlĩguɐ]νύχι unha [ˈuɲɐ]πατούσα [pɛ]πόδι perna [ˈpɛɾnɐ] (EP), [ˈpɛʁnɐ] (BP)γόνατο joelho [ʒuˈɐʎu] (EP), [ʒuˈeʎu] (BP and EP alternative)χέρι mão [mɐ̃u]φτερό asa [ˈazɐ]κοιλιά ventre, barriga [ˈvẽtɾɨ] (EP), [bɐˈʁiɣɐ] (EP), [ˈvẽtɾi] (BP), [baˈxigɐ] (BP)εντόστια entranhas, intestino [ẽˈtɾɐɲɐʃ] (EP), [ĩtɨʃˈtinu] (EP), [ẽˈtɾɐɲɐs] (BP), [ĩtesˈtʃinu] (BO)λαιμός pescoço [pɨʃˈkosu] (EP), [pesˈkosu] (BP)πλάτη costas [ˈkɔʃtɐʃ] (EP), [ˈkɔstɐs] (BP)στήθος peito, seios [ˈpɐitu] (EP), [ˈsɐiuʃ] (EP), [ˈpeitu] (EP), [ˈseius] (EP)καρδιά coração [kuɾɐˈsɐ̃w] (EP), [kɔɾaˈsɐ̃u] (BP)συκώτι fígado [ˈfiɣɐðu] (EP), [ˈfigɐdu] (BP)πίνω beber [bɨˈbeɾ]τρώω comer [kuˈmeɾ]δαγκώνω morder [muɾˈdeɾ]ρουφάω sugar, chupar [suˈɡaɾ], [ʃuˈpaɾ]φτύνω cuspir [kuʃˈpiɾ]κάνω εμετό vomitar [vumiˈtaɾ]φυσάω soprar [suˈpɾaɾ]αναπνέω respirar [ɾɨʃpiˈɾaɾ]γελάω rir [ɾiɾ]βλέπω ver [veɾ]ακούω ouvir [oˈviɾ]ξέρω saber [sɐˈbeɾ]σκέφτομαι pensar [pẽˈsaɾ]μυρίζω cheirar [ʃejˈɾaɾ]φοβάμαι temer [tɨˈmeɾ]κοιμάμαι dormir [duɾˈmiɾ]ζω viver [viˈveɾ]πεθαίνω morrer [muˈʀeɾ]σκοτώνω matar [mɐˈtaɾ]πολεμώ lutar [luˈtaɾ]κυνηγώ caçar [kɐˈsaɾ]χτυπώ bater [bɐˈteɾ]κόβω cortar [kuɾˈtaɾ]μοιράζομαι rachar [ʀɐˈʃaɾ]μαιχαιρώνω esfaquear, apunhalar [eʃfɐkiˈaɾ], [ɐpuɲɐˈlaɾ]γρατσουνώ raspar [ʀɐʃˈpaɾ]σκάβω cavar [kɐˈvaɾ]κολυμπώ nadar [nɐˈdaɾ]πετώ voar [vuˈaɾ]περπατώ andar, caminhar [ɐ̃ˈdaɾ], [kɐmiˈɲaɾ]έρχομαι vir [viɾ]ξαπλώνω deitar-se (action), estar deitado (state) [dɐjˈtaɾse], [ɨʃˈtaɾ] [dejˈtadu]κάθομαι sentar-se (action), estar sentado (state) [sẽˈtaɾse], [ɨʃˈtaɾ] [sẽˈtadu]στέκομαι pôr-se de pé (action), estar em pé (state) [poɾse] [dɨ] [pɛ], [ɨʃˈtaɾ] [ɐ̃j] [pɛ]στρίβω virar, girar [viˈɾaɾ], [ʒiˈɾaɾ]πέφτω cair [kɐˈiɾ]δίνω dar [daɾ]κρατώ segurar [sɨɡuˈɾaɾ]στίβω apertar [ɐpɨɾˈtaɾ]τρίβω esfregar [ɨʃfɾɨˈɡaɾ]πλένω lavar [lɐˈvaɾ]σκουπίζω enxugar [ẽʃuˈɡaɾ]τραβώ puxar [puˈʃaɾ]σπρώχνω empurrar [ẽpuˈʀaɾ]ρίχνω atirar, lançar [ɐtiˈɾaɾ], [lɐ̃ˈsaɾ]δένω atar [ɐˈtaɾ]ράβω coser (EP), costurar (BP) [kuˈzeɾ]μετρώ contar [kõˈtaɾ]λέω dizer [diˈzeɾ]τραγουδώ cantar [kɐ̃ˈtaɾ]παίζω brincar, jogar [bɾĩˈkaɾ], [ʒuˈɡaɾ]επιπλέω flutuar, boiar [flutuˈaɾ], [bojˈaɾ]ρέω fluir [fluˈiɾ]παγώνω gelar [ʒɨˈlaɾ]πρήζομαι inchar [ĩˈʃaɾ]ήλιος sol [sɔl]φεγγάρι lua [ˈluɐ]αστέρι estrela [ɨʃˈtɾelɐ]νερό água [ˈaɡwɐ]βροχή chuva [ˈʃuvɐ]ποτάμι rio [ˈʀiu]λίμνη lago [ˈlaɡu]θάλασσα mar [maɾ]αλάτι sal [sal]πέτρα pedra [ˈpɛdɾɐ]άμμος areia [ɐˈɾejɐ]σκόνη poeira [puˈejɾɐ]γή terra [ˈtɛʀɐ]σύννεφο nuvem [ˈnuvɐ̃j]ομίχλη nevoeiro [nɨvuˈejɾu]ουρανός céu [sɛw]άνεμος vento [ˈvẽtu]χιόνι neve [ˈnɛvɨ]πάγος gelo [ˈʒelu]καπνός fumo (EP), fumaça (BP) [ˈfumu]φωτιά fogo [ˈfoɡu]στάχτη cinzas [ˈsĩzɐʃ]καίω arder, queimar [ɐɾˈdeɾ], [keiˈmaɾ]δρόμος estrada [ɨʃˈtɾadɐ]βουνό montanha [mõˈtɐɲɐ]κόκκινος vermelho [vɨɾˈmɐjʎu]πράσινος verde [ˈveɾdɨ]κίτρινος amarelo [ɐmɐˈɾɛlu]άσπρος branco [ˈbɾɐ̃ku]μαύρος preto, negro [ˈpɾetu], [ˈneɡɾu]νύχτα noite [ˈnɔjtɨ]μέρα dia [ˈdiɐ]χρόνος ano [ˈɐnu]ζεστός quente [kẽˈtɨ]κρύος frio [ˈfɾiu]γεμάτος cheio [ˈʃeju]νέος novo [ˈnovu]παλιός velho [ˈvɛʎu]καλός bom [bõ]κακός mau [maw]σάπιος podre [ˈpodɾɨ]βρώμικος sujo [ˈsuʒu]ίσιος direito [diˈɾɐjtu]στρογγυλός redondo [ʀɨˈdõdu]κοφτερός afiado, aguçado [ɐfiˈadu], [ɐɡuˈsadu]αμβλύς cego [ˈsɛɡu]απαλός liso [ˈlizu]υγρός húmido (EP), úmido (BP) [ˈumidu]στεγνός seco [ˈseku]σωστός correcto (EP), correto (BP) [kuˈʀɛtu] (EP), [koˈʀɛtu] (BP)κοντινός perto, próximo [ˈpɛɾtu]μακρυνός longe [ˈlõʒɨ]δεξιά direita [diˈɾejtɐ]αριστερά esquerda [ɨʃˈkeɾdɐ]στο a, em [a], [ɐ̃j]σε em [ɐ̃j]με com [kõ]και e [i]αν se [sɨ]διότι porque [ˈpuɾkɨ] (EP), [ˈpuɾki] (BP)όνομα nome [ˈnɔmɨ]Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive