οι αριθμοί στα βλάχικα


0 nulle νούλε μηδέν
1 unu  ούνου ένα
2 doi,duaua,dao   ντόι,ντουάουα,ντάο  δύο
3 trei  τρέι  τρία
4 patru πάτρου τέσσερα
5 tsintsi τσίντσι πέντε
6 shase σιάσε έξι
7 shapti/e σιάπτι/ε εφτά
8 optu όπτου οχτώ
9 nuaua νουάουα εννιά
10 dzatsi/e τζάτσι/ε δέκα

11 unaspra ούνσπρε έντεκα
12 doispra ντόϊσπρε δώδεκα
13 treispre τρέισπρε δεκατρία

14 patruspre,paspre πάτρουσπρε,πάσπρε δεκατέσσερα
15 tsispre,tsispradzatse,tsintsispra τσίσπρε,τσισπρετζάτσε,τσίντσισπρε δεκαπέντε
16 shaspre,shasispre σάσπρε,σάσισπρε δεκαέξι
17 shaptispre,shaptespradzatse σάπτισπρε ,σάπτεσπρετζάτσε δεκαεφτά
18 ospre,optuspre,optuspredzatse  όσπρε,όπτουσπρε,όπτουσπρετζάτσε δεκαοχτώ
19 nauspre,nuauspre νάουσπρε δεκαεννιά

20 ghingits,ghighindz γίνγκιτς,γίγιντζε είκοσι

21 unspreghingits ουσπρεγίνγκιτς εικοσιένα


22 doispreghingits ντόισπρεγίνγκιτς εικοσιδύο


30 treidzatse τρεϊτζάτσε


40 patrudzatsi πατρουτζάτσι

50 tsindzatsi τσιντζάτσι

60 shasidzatsi σασιτζάτσι

70 shaptidzatsi σαπτιτζάτσι

80 optudzatsi,optdzatsi οπτουτζάτσι,οπττζάτσι

90 naodzatsi νάοτζάτσι

100 una suta* ούνε σούτε εκατό

101 una suta unu ούνε σούτε ούν'

200 duaua suta/suti ντουάουα σούτε,σούτι

300  trei sute τρέι σούτε

1000 nile νίλε χίλια

2000 dai nile ντάο νίλε


*Eδώ παρατηρούμε ότι ενώ τα βλάχικα είναι γλώσσα κέντουμ,καθότι λατινογενής,έχουν ένα γλωσσικό υπόστρωμα ή επίστρωμα σάτεμ αφού το εκατό είναι σούτε ενώ στα λατινικά είναι κέντουμ.Αυτό οφείλεται είτε σε σλαβική επιρροή (επίστρωμα),αφού το εκατό στα σλαβικά είναι στο, είτε στην επιρροή μιας παλαιοβαλκανικής γλώσσας(υπόστρωμα).

Επίσης το σύστημα αρίθμησης σε κάποια σημεία είναι διαφορετικό από αυτό της ρουμάνικης αλλά και της λατινικής.Για παράδειγμα ο αριθμός 11 είναι ούνσπρε-ζέτσε ,δηλαδή ένα πάνω στο δέκα.Το δώδεκα ντόισπρε-ζέτσε,δύο επί του δέκα,21 ουνσπρε γίνγκιτς ένα πάνω στο είκοσι κτλ.Αυτός ο τρόπος σχηματισμού των σύνθετων αριθμητικών συνεχίζεται και για όλους τους αριθμούς που ακολουθούν.Με τον ίδιο τρόπο σχηματίζονταν τα αριθμητικά και στα αρχαία ελληνικά.

Αντίθετα,όμως,στη μητέρα γλώσσα των βλαχικών,στα λατινικά,τα αριθμητικά πάνω από το είκοσι αλλάζουν τρόπο σχηματισμού:  

Viginti unus -βιγκίντι ούνους-21 στα λατινικά
και παρομοίως στα ρουμάνικα
Docazeci si unu- ντόκαζετσ´ σι ούνου

Το ίδιο αριθμητικό σύστημα με το λατινικό ακολουθείται και σε σλαβικές γλώσσες:
Από το 11-19
11 - одиннадцать - οντίνατσατ'
12 - двенадцать - ντινάτσατ'
όμως
21  двадцать один ντβάτσατ αντίν.

Δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ τα βλαχικά είναι λατινογενής γλώσσα δεν ακολουθούν το αριθμητικό σύστημα των λατινικών αλλά των αρχαίων ελληνικών.
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive