ρώσικοι αριθμοί


1 один αντίν
2 два    ντβα
3 три    τρι
4 четыре τσιτίριε
5 пять πιάτ'
6 шесть σεστ'
7 семь σιεμ'
8 восемь βοσιμ'
9 девять ντιέβιτ'
10 десять ντιεσιτ'
11 одиннадцать αντίνατσατ'
12 двенадцат ντβινάτσατ'
13 тринадцать τρινάτσατ'
14 четырнадцать τσιτίρνατσατ'
15 пятнадцать πιτνάτσατ' 
16 шестнадцать σεσνάτσατ'
17 семнадцать σιμνάτσατ'
18 восемьнадцать βασιμνάτσατ'
19 девятнадцать ντιβιτνάτσατ'
20 двадцать ντβάτσατ'
21 двадцать один ντβάτσατ' αντίν
30 тридцать τρίτσατ'
40 сорок σόρακ, γενική сорока σαρακά
50 пятьдесят πιντισιάτ, γενική пятидесяти
60 шестьдесят σέστ'ντισιατ
70 семьдесят σιέμ'ντισιατ
80 восемьдесят βόσιμντισιατ
90 девяносто ντιβινόστα
100 сто στο, γενική ста
200 двести ντβιέστι γενική двухсот
300 триста τρίστα, γενική трёхсот
400 четыреста τσιτιριστα
500 пятьсот πιτσοτ
600 шестьсот σισότ
700 семьсот σιμσότ
800 восемьсот βασιμ'σότ
900 девятьсот ντιβιτσότ
1000 тысяча τίσιτσα
2000 две тысячи ντβιέ τισιτσι
3000 три тысячи τρι τισιτσι
5000 пять тысяч πιάτ' τισιτσ
100.000 сто тысяч στο τισιτσ
200.000 двести тысяч ντβιέστι τισιτσ
1.000.000 миллион μιλιόν
1.000.000.000 миллиард μιλιάρντ


Ακούστε τους αριθμούς από το 1-20 εδώ.

κλίση των αριθμών

Οι αριθμοί στα ρώσικα κλίνονται και παίρνουν πολλές μορφές οι οποίες στην αρχή ίσως σας τρομάξουν λίγο.

Ακόμη και οι ίδιοι οι Ρώσοι μπερδεύονται μερικές φορές σε κάποιες περιπτώσεις.Με τον καιρό όμως θα τους συνηθίσετε και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

Ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω πίνακες.


κλίση του αριθμού ένα
πτώσηαριθμόςπροφοράμετάφραση
ονομαστικήодин/однаαντίν/αντνάένας/μία
γενικήодного/однойαντναβό/αντνόιενός/μίας
αιτιατικήодного/однуαντναβό/αντνούέναν/μία
δοτικήодному/однойαντναμού/αντνόισε έναν/σε μία
οργανικήодним/однойαντνίμ/αντνόιμε έναν/με μία
προθετικήодном/ однойαντνόμ/αντνόιγια/σε(τοπικό) έναν/μίακλίση του αριθμού δύο
πτώσηαριθμόςπροφοράμετάφραση
ονομαστικήдва /двеντβα/ντβεδύο
γενικήдвухντβουχδύο
αιτιατικήдвухντβουχδύο
δοτικήдвумντβουμσε δύο (π.χ.δίνω σε δύο)
οργανικήдвумяντβουμιάμε δύο
προθετικήдвухντβουχγια/σε(π.χ.σε δύο μέρη,τοπικό) δύο

*Υπάρχουν και οι τύποι на дваих (ντβαΐχ) και двое (ντβόϊε)

Παράδειγματα

Π.χ.на дваих Για δύο,πχ δωμάτιο για δύο.

двое  детей (ντβόϊε ντιτ'έι)=δύο παιδιά
Двое ,трое,четверо,пятеро, шестеро,семеро...
Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται μόνο με κάποιες λέξεις όπως η λέξη παιδιά.

Одно яблоко,два яблока, четыре яблока,пять яблок.
Αντνό γιάμπλακα,ντβα γιάμπλακα,πιάτ' γιάμπλακ
Ένα, δύο, τέσσερα, πέντε μήλα.
Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το τέσσερα παίρνουν την γενική ενικού,ενώ από το πέντε και μετά τη γενική πληθυντικού.

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive