βασικά ρώσικα ρήματα


Τα ρήματα στα ρώσικα συνήθως έχουν δύο μορφές την τετελεσμένη μορφή και τη μη τετελεσμένη.Λέμε συνήθως γιατί μερικά έχουν μόνο μία από αυτές τις δύο μορφές.


ανοίγω открывать-открыть
αγοράζω покупать-купить
αρχίζω начать- начинать (νατσάτ'-νατσινάτ')
αισθάνομαι чуствовать-почуствовать
ακούω слышать
ακολουθώ следовать
αγαπώ любить

βρίσκω находить-наидти
βάζω положить-класть
βοηθώ помогать-помочь

γελώ смеяться
γράφω писать-написать

δίνω давать-дать
δουλέυω работать
διαβάζω читать-почитать

είμαι есть (γιέστ').Στα ρώσικα το ρήμα είμαι στις περισσότερες περιπτώσεις παραλείπεται.Π.χ. είμαι ο Γιάννης μεταφράζεται Я Яннис.'Εγώ Γιάννης'. 

Χρησιμοποιείται μόνο σε κάποιες περιπτώσεις χάριν έμφασης μόνο στην απαρεμφατική του μορφή. 

Στην παλαιοσλαβονική γλώσσα το ρήμα είμαι κλινόταν κανονικά σε όλα τα πρόσωπα.

έρχομαι приходить-придти
               приезжать-приехать
ελπίζω надеяться
έχω иметь (ιμιέτ')

κλείνω закрывать-закрыть
κόβω резать-нарезать
κάνω делать-сделать
καταλαβάινω понимать-понять
κοιτώ смотреть-посмотреть
κινώ двигать-двинуть
κάθομαι садиться-сесть

λέω говорить-сказать

μαθαίνω учить-научить
                учиться-научиться

ξαπλώνω лежать
ξεχνώ забывать-забыть
ξέρω знать


πίνω пить-попить
πέφτω упасть
πυροβολώ стрелять
πετώ летать-лететь
παίρνω брать-взять
πηδώ прыгать-прыгнуть

προσφέρω предлагать-предложить
πουλώ продавать-продать
πληρώνω платить-заплатить
παίζω играть

σπρώχνω толкать-толкнуть
σπάω ломать-сломать
συναντώ встретить-встречать


τρώω есть-поесть
           кушать-покушать
τραβώ тянуть-потянуть  
τρέχω бежать-бегать

φιλώ целовать-поцеловать

χαμογελώ улыбаться-улыбнуться
χρησιμοποιώ использавать
χορεύω танцевать
χάνω терять-потерять
χρειάζομαι нуждаться

ψεύδομαι лжать


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive