το ρουμανικό κυριλλικό αλφάβητο

Tο ρουμανικό κυριλλικό αλφάβητο χρησιμοποιούνταν για τη γραφή της ρουμανικής γλώσσας πριν από το 1860-1862,οπότε και αντικαταστάθηκε επίσημα από το λατινικό ρουμανικό αλφάβητο.Το κυριλλικό χρησιμοποιούνταν περιστασιακά μέχρι το 1920.Δεν είναι το ίδιο με το μολδαβικό κυριλλικό αλφάβητο που χρησιμοποιούνταν στην Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατίας της Μολδαβίας (ΑΣΣΔΜ) από το 1926 και κατόπιν στην Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μολδαβίας μέχρι από το 1940 μέχρι το 1989 (εκτός από το '41-'44).
Η μετάβαση από το λατινικό στο κυριλλικό αλφάβητο δεν έγινε αμέσως αλλά χρησιμοποιήθηκε ένα ενδιάμεσο αλφάβητο που συνδύαζε κυριλλικά και λατινικά γράμματα και συμπεριλάμβανε και κάποια λατινικά γράμματα με διακριτικά που αργότερα υιοθετήθηκαν από τη νέα ρουμανική ορθογραφία.


γράμμα αριθμητική αξία ρουμανικό λατινικό μεταβατικό αλφάβητο μολδαβικό κυριλλικό φωνήματα ονομασία στα ρουμάνικα
А а 1 a A a а /a/ Az
Б Б b Б Б б /b/ Buche
В в 2 v В в в /v/ Vede
Г г 3 g, gh G g г /ɡ/ Glagol
Д д 4 d D d д /d/ Dobru
Є є, Е e[2] 5 e E e е /e/ Est
Ж ж j Ж ж ж /ʒ/ Juvete
Ѕ ѕ 6 dz дз /d͡z/ Zalu
З з 7 z Z z з /z/ Zemle
И и 8 i I i и /i/ Ije
Й й[3] i Ĭ ĭ й /j/, /ʲ/
І і[4] 10 i I i и /i/ I
К к 20 c, ch K k к /k/ Kaku
Л л 30 l L l л /l/ Liude
М м 40 m M m м /m/ Mislete
Н н 50 n N n н /n/ Naş
Ѻ Ѻ, О o[2] 70 o O o о /o̯/ On
П п 80 p П п п /p/ Pocoi
Р р 100 r Р р р /r/ Râţă
С с 200 s S s с /s/ Slovă
Т т 300 t T t т /t/ Tferdu
Ѹ ѹ, ОУ оу[2] 400 u Ꙋ ꙋ[5] (Ȣ, ȣ, ɣ) у /u/ Upsilon
Ѹ Ȣ, У Ȣ[2] u (Ȣ, ȣ, ɣ) у /u/ Ucu
Ф ф 500 f F f ф /f/ Fârta
Х х 600 h Х х х /h/ Heru
Ѡ ѡ[6] 800 o O o о /o/ Omega
Щ щ șt Щ щ шт /ʃt/ Ștea
Ц ц 900 ț Ц ц ц /t͡s/ Ți
Ч ч 90 c (before e, i) Ч ч ч /t͡ʃ/ Cervu
Ш ш ș Ш ш ш /ʃ/ Șa
Ъ ъ ă, ŭ[7] Ъ ъ э /ə/ Ier
Ы ы â, î, ĭ, ŭ[7] Î î ы /ɨ/ Ieri
Ь ь ă, ŭ, ĭ[7] Ꙋ̆ ꙋ̆ ь
Ѣ ѣ ea Ea ea я /e̯a/ Eati(u)
Ю ю iu Ĭ ĭ ю /ju/ Io / Iu
, IA[2] ia Ĭa ĭa иа /ja/ ia
Ѥ ѥ, IE[2] ie Ĭe ĭe ие /je/
Ѧ ѧ ĭa, ea[7] Ĭa ĭa, Ea ea я /ja/ Ia
Ѫ ѫ î Î î ы /ɨ/
Ѯ ѯ[8] 60 x Ks ks кс /ks/ Csi
Ѱ ѱ[8] 700 ps Пs пs пс /ps/ Psi
Ѳ ѳ[8] 9 th, ft T t, Ft ft т, фт /t/ and approx. /θ/ or /f/ Thita
Ѵ ѵ[8] 400 i, u I i; Ꙋ и, у /i/, /y/, /v/
Ꙟ ꙟ, ↑ în îm În în Îm îm ын, ым /ɨn/, /ɨm/ În
Џ џ g (before e, i) Џ џ ӂ /d͡ʒ/ Gea

Ανεπίσημα μεταβατικά αλφάβητα

Από το 1830 και μέχρι την επίσημη υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου ,δεν υπήρχαν κανόνες  για τη γραφή των ρουμανικών και εκτός από το μεταβατικό πιο πάνω χρησιμοποιούνταν διάφορα άλλα,ανεπίσημ, μεταβατικά αλφάβητα, μερικές φορές δύο ή και τρία τέτοια στο ίδιο βιβλίο.Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει μερικά από τα πολλά μεταβατικά αλφάβητα που χρησιμοποιούνταν στην τυπογραφία.

πριν το 1830 1833[9] 1838[10] 1846 (1)[11], 1848[12] 1846 (2)[13] 1858[14] 1860[15]
А а А а А а А а А а A a A a
Б б Б б Б б Б б Б б B b Б б
В в В в В в В в В в V v В в
Г г Г г Г г Г г Г г G g Г г
Д д Д д Д д D d Д д D d D d
Є є, Е e Є є Є є E e Ε ε E e E e
Ж ж Ж ж Ж ж Ж ж Ж ж J j Ж ж
Ѕ ѕ Ѕ ѕ Дз дз Дз дз Dz dz Dz dz
З з З з З з Z z З з Z z Z z
И и И и I i I i І і I i I i
І і Ї ї I i I i І і I i I i
К к К к К к K k К к K k K k
Л л Л л Л л Л л Л л L l L l
М м М м М м M m М м M m M m
Н н Н н Н н N n Ⲛ ⲛ N n N n
Ѻ Ѻ, О o О о О о O o О о О о O о
П п П п П п П п П п П п П п
Р р Р р Р р Р р Р р R r Р р
С с С с С с S s С с S s S s
Т т Т т Т т T t Т т T t T t
Ѹ ѹ У у (initial), Ꙋ ꙋ (mid and final) Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ
Ꙋ, ȣ У у (initial), Ꙋ ꙋ (mid and final) Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ
Ф ф Ф ф Ф ф Ф ф Ф ф F f Ф ф
Х х Х х Х х Х х Х х Х х Х х
Ѡ ѡ Ѡ ѡ ("(-)лѡр" only) О о O o О о О о О о
Щ щ Щ щ Щ щ Щ щ Шт шт Шt шt Шt шt
Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц
Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч
Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш
Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ
Ы ы Ꙟ ꙟ (initial), Ѫ ѫ (mid and final) Ꙟ ꙟ (initial), Ѫ ѫ (mid and final) Ꙟ ꙟ Ꙟ ꙟ Î î Î î
Ѣ ѣ Ѣ ѣ Ѣ ѣ Ea ea Εа εа (ligature - small letter only) Ea ea Ea ea
Ю ю Ю ю IꙊ iꙋ (ligature) IꙊ Iꙋ iꙋ (ligature) IꙊ Iꙋ іꙋ (ligature - small letter only) IꙊ iꙋ (ligature) Ĭꙋ ĭꙋ
Ꙗ ꙗ Ꙗ ꙗ (initial), Ѧ ѧ (mid and final) Ꙗ ꙗ Ꙗ Iа (ligature) ꙗ IА Iа ꙗ Ĭa ĭa Ĭa ĭa
Ѥ ѥ Йє йє Ĭe ĭe Ĭe ĭe Ĭε ĭε Ĭe ĭe Ĭe ĭe
Ѧ ѧ Ꙗ ꙗ (initial), Ѧ ѧ (mid and final) Ꙗ ꙗ Ꙗ Iа (ligature) ꙗ IА Iа ꙗ Ĭa ĭa Ĭa ĭa
Ѫ ѫ Ꙟ ꙟ (initial), Ѫ ѫ (mid and final) Ꙟ ꙟ (initial), Ѫ ѫ (mid and final) Ꙟ ꙟ Ꙟ ꙟ Î î Î î
Ѯ ѯ Кс кс Кс кс Ks ks Кс кс Ks ks Ks ks
Ѱ ѱ[8] Пс пс Пс пс Пs пs Пс пс Пs пs Пs пs
Ѳ ѳ[8] Т т Т т T t Ѳ ѳ T t T t
Ѵ ѵ[8] И, Ꙋ I, Ꙋ I, Ꙋ І, Ꙋ I, Ꙋ I, Ꙋ
Ꙟ ꙟ Ꙟн ꙟн Ꙟм ꙟм Ꙟн ꙟн Ꙟм ꙟм Ꙟн ꙟн Ꙟм ꙟм Ꙟⲛ ꙟⲛ Ꙟм ꙟм În în Îm îm În în Îm îm
Џ џ Џ џ Џ џ Џ џ Џ џ Џ џ Џ џΔείτε επίσης
το ρουμανικό αλφάβητο
το μολδαβικό κυριλλικό αλφάβητο 

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive