βασικές ρώσικες λέξεις

 
αρ. ελληνικά ρώσικα русский язык προφορά
ΔΦΑ
ελλ.μεταγραφή
1 εγώ я [ja] για
2 εσύ  ты [tɨ] τη
3 αυτός он [on] ον
4 εμείς мы [mɨ] μη
5 εσείς  вы [vɨ] βη
6 αυτοί они [ʌˈnʲi] ανί
7 αυτό это [ˈɛtə] έτα
8 εκείνο то [to] το
9 εδώ здесь, тут [zdʲesʲ], [tut] ζντιέσ,τουτ
10 εκεί там [tam] ταμ
11 ποιος кто [kto] κτο
12 τί что [ʂto] στο
13 πού где [gdʲe] γκντιέ
14 πότε когда [kʌˈgda] καγντά
15 πώς как [kak] κακ
16 δεν не [nʲe] νιε
17 όλοι,όλες,όλα все [vsʲe] φσιέ
18 πολλοί многие [ˈmnogʲɪjɪ] μνόγκιε
19 μερικοί несколько [ˈnʲeskəlʲkə] νιέσκαλ'κα
20 λίγοι немногие [nʲɪˈmnogʲɪjɪ] νιμνόγκιε
21 άλλος другой, иной [druˈgoj], [ɪˈnoj]/ /ντρουγκόι,ινόι
22 ένα один [ʌˈdʲin] αντίν
23 δύο два [dva] ντβα
24 τρία три [trʲi] τριι
25 τέσσερα четыре [ʨɪˈtɨrʲɪ] τσιτίριε
26 πέντε пять [pʲætʲ] πιάτ'
27 μεγάλος большой [bʌˈlʲʂoj μπαλ'σόι
28 μακρύς длинный [ˈdʲlʲinnɨj] ντλίνι
29 φαρδύς широкий [ʂɨˈrokʲɪj] σιρόκι
30 χοντρός толстый [ˈtolstɨj] τόλστη
31 βαρύς тяжёлый [tʲɪˈʐolɨj] τιζόλη
32 μικρός маленький [ˈmalʲɪnʲkʲɪj] μάλινκι
33 κοντός (στο μήκος) короткий [kʌˈrotkʲɪj] καρότκι
34 στενός узкий [ˈuzkʲɪj] ούσκι
35 λεπτός тонкий [ˈtonkʲɪj] τόνκι
36 γυναίκα женщина [ˈʐenʲɕɕɪnə] ζένσσινα
37 άντρας мужчина [muˈɕɕinə] μουσσίνα
38 άνθρωπος человек [ʨɪlʌˈvʲek] τσελαβιέκ
39 παιδί ребёнок, дитя [rʲɪˈbʲonək], [dʲɪˈtʲa] ριμπιόνακ,ντιτιά
40 η σύζυγος жена [ʐɪˈna] ζζενά
41 ο σύζυγος муж [muʂ] μούζ
42 μητέρα мать [matʲ] μάτ'
43 πατέρας отец [ʌˈtʲeʦ] ατιέτς
44 ζώο зверь, животное [zvʲerʲ], [ʐɨˈvotnəjɪ] ζβιέρ',ζζιβότναϊα
45 ψάρι рыба [ˈrɨbə] ρήμπα
46 πουλί птица [ˈptʲiʦə] πτίτσα
47 σκυλί собака, пёс [sʌˈbakə], [pʲos] σαμπάκα,πιός
48 ψείρρα вошь [voʂ] βος
49 φίδι змея [zmʲɪˈja] ζμιγιά
50 σκουλίκι червь [ʨerfʲ] τσέρφ'
51 δέντρο дерево [ˈdʲerʲɪvə] ντιέριβα
52 δάσος лес [lʲes] λιές
53 ξύλο палка [ˈpɑlkə] πάλκα
54 φρούτο плод [plot] πλοτ
15 σπόρος семя, семена [ˈsʲemʲə], [sʲɪmʲɪˈna] σέμια,σιμινά
56 φύλλο лист [lʲist] λίστ
57 ρίζα корень [ˈkorʲɪnʲ] κόριν'
58 φλοιός кора [kʌˈra] καρά
59 λουλούδι цветок [ʦvʲɪˈtok] τσβιτόκ
60 γρασίδι трава [trʌˈva] τραβά
61 σκοινί верёвка [vʲɪˈrʲofkə] βιριόφκα
62 δέρμα кожа [ˈkoʐə] καζά
63 κρέας мясо [ˈmʲasə] μιάσα
64 αίμα кровь [krofʲ] κρόφ'
65 κόκκαλο кость [kostʲ] κόστ'
66 λίπος жир [ˈʐɨr] ζζιρ
67 αυγό яйцо [jɪjˈʦo] γιαϊτσό
68 κέρατο рог [rok] ροκ
69 ουρά хвост [xvost] χβόστ
70 φτερό перо [pʲɪˈro] πιρό
71 μαλλιά волосы [ˈvoləsɨ] βόλαση
72 κεφάλι голова [gəlʌˈva] γκαλαβά
73 αυτί ухо [ˈuxə] ούχα
74 μάτι глаз [glas] γλάς
75 μύτη нос [nos] νος
76 στόμα рот [rot] ροτ
77 δόντι зуб [zup] ζουπ
78 γλώσσα язык [jɪˈzɨk] γιζίκ
79 νύχι ноготь [ˈnogətʲ] νόγκατ'

80 πατούσα стопа [stʌˈpa] σταπά
81 πόδι нога [nʌˈga] ναγκά
82 γόνατο колено [kʌˈlʲenə] καλιένα
83 χέρι рука [ruˈka] ρουκά
84 φτερούγα крыло [krɨˈlo] κρήλα
85 κοιλιά живот [ʐɨˈvot] ζζηβότ
86 εντόστια внутренности, кишки [ˈvnutʲrʲɪnnəstʲɪ], [kʲɪˈʂkʲi] βνούτριναστι,κισκί
87 λαιμός шея [ˈʂejə] σσέϊα
88 πλάτη спина [spʲɪˈna] σπινά
89 στήθος грудь [grutʲ] γκρούτ'
90 καρδιά сердце [ˈsʲertʦɪ] σιέρτσε
91 συκώτι печень [ˈpʲeʨɪnʲ] πιέτσεν'
92 πίνω пить [pʲitʲ] πίτ'
93 τρώω есть, кушать [jestʲ], [ˈkuʂatʲ] γιέστ',κούσσατ'
94 δαγκώνω грызть, кусать [grɨstʲ], [kuˈsatʲ] γκρήστ'
95 ρουφάω сосать [sʌˈsatʲ] σασάτ'
96 φτύνω плевать [plʲɪˈvatʲ] πλιβάτ'

97 κάνω εμετό рвать, блевать [rvatʲ], [blʲɪˈvatʲ] ρβάτ',μπλιβάτ'

98 φυσώ дуть [dutʲ] ντούτ'

99 αναπνέω дышать [dɨˈʂatʲ] ντησσάτ'

100 γελώ смеяться [smʲɪˈjætʲsʲə] σμιγιάτσα

101 βλέπω видеть [ˈvʲɪdʲetʲ] βίντιτ'

102 ακούω слышать [ˈslɨʂatʲ] σσλήσατ'

103 ξέρω знать [znatʲ] ζνάτ'

104 σκέφτομαι думать [ˈdumatʲ] ντούματ'

105 μυρίζω нюхать, чуять [ˈnʲuxatʲ], [ˈʨujætʲ] νιούχατ',τσιούιτ'

106 φοβάμαι бояться [bʌˈjætʲsʲə] μπαγιάτσα

107 κοιμάμαι спать [spatʲ] σπάτ'

108 ζω жить [ʐɨtʲ] ζζήτ'

109 πεθαίνω умирать [umʲɪˈratʲ] ουμιράτ'

110 σκοτώνω убивать [ubʲɪˈvatʲ] ουμπιβάτ'

111 πολεμώ бороться [bʌˈrotʲsʲə] μπαρότσα

112 κυνηγώ охотиться [ʌˈxotʲɪtʲsʲə] οχότιτσα

113 χτυπώ ударить [uˈdʌrʲitʲ] ουντάριτ'

114 κόβω резать, рубить [ˈrʲezatʲ], [ruˈbʲitʲ] ριέζατ',ρουμπίτ'

115 μοιράζω разделить [rəzʲdʲɪˈlʲitʲ] ραζντιλίτ'

116 μαχαιρώνω кольнуть [kʌˈlʲnutʲ] καλ'νούτ'

117 γρατσουνώ царапать [ʦəˈrapətʲ] τσαράπατ'

118 σκάβω копать, рыть [kʌˈpatʲ], [rɨtʲ] καπάτ',ρήτ'

119 κολυμπώ плавать [ˈplavətʲ] πλάβατ'

120 πετώ летать [lʲɪˈtatʲ] λιτάτ'
121 περπατώ ходить, идти [xʌˈdʲitʲ], [ɪˈtʲtʲi] χαντίτ´,ιτί

122 έρχομαι приходить, прийти [prʲɪxʌˈdʲitʲ], [prʲɪjˈtʲi] πριχαντίτ'

123 ξαπλώνω лежать (state) [lʲɪˈʐatʲ] λιζζάτ'

124 κάθομαι сидеть (state) [sʲɪˈdʲetʲ] σιντιέτ'

125 στέκομαι стоять (state) [stʌˈjætʲ] σταγιάτ'

126 στρίβω вращать, вертеть [vrʌˈɕɕatʲ], [vʲɪˈrtʲetʲ] βρασσιάτ',βιρτ'έτ'

127 πέφτω падать [ˈpadətʲ] πάντατ'

128 δίνω давать [dʌˈvatʲ] νταβάτ'

129 κρατώ держать [dʲɪˈrʐatʲ] ντιρζζάτ'

130 στίβω сжимать [ʑʑɨˈmatʲ] ζζημάτ'

131 τρίβω тереть [tʲɪˈrʲetʲ] τιρέτ'

132 πλένω мыть, умывать [mɨtʲ], [umɨˈvatʲ] μήτ',ουμηβάτ'

133 σκουπίζω вытирать [vɨtʲɪˈratʲ] βητιράτ'

134 τραβώ тянуть [tʲɪˈnutʲ] τινούτ'

135 σπρώχνω толкать, пихать [tʌˈlkatʲ], [pʲɪˈxatʲ] ταλκάτ',πιχάτ'

136 ρίχνω бросать, кидать [brʌˈsatʲ], [kʲɪˈdatʲ] μπρασάτ',κιντάτ'

137 δένω вязать, связывать [vʲɪˈzatʲ], [ˈsvʲazɨvətʲ] βιζάτ',σβιάζηβατ'

138 ράβω шить [ʂɨtʲ] σσήτ'
139 μετρώ считать [ɕɕɪˈtatʲ] σσιτάτ'
140 λέω говорить, сказать [gəvʌˈrʲitʲ], [skʌˈzatʲ] γκαβαρίτ',σκαζάτ'
141 τραγουδώ петь [pʲetʲ] πιέτ'
142 παίζω играть [ɪˈgratʲ] ιγκράτ'
143 επιπλέω плыть [plɨtʲ] πλήτ'
144 ρέω течь [tʲeʨ] τιέτσ'
145 παγώνω замёрзнуть [zəˈmʲorznutʲ] ζαμιόρζνουτ'
146 πρήζω пухнуть [ˈpuxnutʲ] πούχνουτ'
147 ήλιος солнце [ˈsonʦə] σόντσε
148 φεγγάρι луна [luˈna] λουνά
149 αστέρι звезда [zvʲɪˈzda] ζβιζντά
150 νερό вода [vʌˈda] βαντά
151 βροχή дождь [doɕtʲ] ντόστ'
152 ποτάμι река [rʲɪˈka] ρικά
153 λίμνη озеро [ˈozʲerə] όζιρα
154 θάλασσα море [ˈmorʲɪ] μόριε
115 αλάτι соль [solʲ] σόλ'
156 πέτρα камень [ˈkamʲɪnʲ] κάμιν'
157 άμμος песок [pʲɪˈsok] πισόκ
158 σκόνη пыль [pɨlʲ] πήλ'
159 χώμα земля [zʲɪˈmlʲa]

160 σύννεφο туча, облако [ˈtuʨə], [ˈobləkə]

161 ομίχλη туман [tuˈman]

162 ουρανός небо [ˈnʲebə]

163 άνεμος ветер [ˈvʲetʲɪr]

164 χιόνι снег [snʲek]

165 πάγος лёд [lʲot]

166 καπνός дым [dɨm]

167 φωτιά огонь [ʌˈgonʲ]

168 στάχτη зола, пепел [zʌˈla], [ˈpʲepʲɪl]

169 καίω жечь [ʐeʨ]

170 δρόμος дорога, путь [dʌˈrogə], [putʲ]

171 βουνό гора [gʌˈra]

172 κόκκινο красный [ˈkrasnɨj]

173 πράσινο зелёный [zʲɪˈlʲonɨj]

174 κίτρινο жёлтый [ˈʐoltɨj]

175 άσπρο белый [ˈbʲelɨj]

176 μαύρο чёрный [ˈʨornɨj]

177 νύχτα ночь [noʨ]

178 μέρα день [dʲenʲ]

179 χρόνος год [got]

180 ζεστός тёплый [ˈtʲoplɨj]

181 κρύος холодный [xʌˈlodnɨj]

182 γεμάτος полный [ˈpolnɨj]

183 νέος новый [ˈnovɨj]

184 παλιός старый [ˈstarɨj]

185 καλός хороший, добрый [xʌˈroʂɨj], [ˈdobrɨj]

186 κακός злой, плохой [zloj], [plʌˈxoj]

187 σάπιος гнилой [gnʲɪˈloj]

188 λερωμένος грязный [ˈgrʲaznɨj]

189 ίσιος прямой [prʲɪˈmoj]

190 στρογγυλός круглый [ˈkruglɨj]

191 κοφτερός острый [ˈostrɨj]

192
αμβλύς
тупой [tuˈpoj]

193 ομαλός гладкий, ровный [ˈglatkʲɪj], [ˈrovnɨj]

194 υγρός мокрый [ˈmokrɨj]

195 στεγνός сухой [suˈxoj]

196 σωστός правильный [ˈpravʲɪlʲnɨj]

197 κοντινός близкий [ˈblʲizkʲɪj]

198 μακρυνός далёкий, дальний [daˈlʲɵkʲɪj], [ˈdɑlʲnʲɪj]

199 δεξιός правый [ˈpravɨj]

200 αριστερός левый [ˈlʲevɨj]

201 σε при, у, возле [prʲi], [u], [ˈvozʲlʲɪ]

202 μέσα в [v]

203 με с [s]

204 και и [i]

205 αν если [ˈjesʲlʲɪ]

206 διότι потому что [pətʌˈmu ʨtə]

207 όνομα имя [ˈimʲə]

Share:

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive