βασικές ρώσικες λέξεις

 
αρ. ελληνικά ρώσικα русский язык προφορά
ΔΦΑ
ελλ.μεταγραφή
1 εγώ я [ja] για
2 εσύ  ты [tɨ] τη
3 αυτός он [on] ον
4 εμείς мы [mɨ] μη
5 εσείς  вы [vɨ] βη
6 αυτοί они [ʌˈnʲi] ανί
7 αυτό это [ˈɛtə] έτα
8 εκείνο то [to] το
9 εδώ здесь, тут [zdʲesʲ], [tut] ζντιέσ,τουτ
10 εκεί там [tam] ταμ
11 ποιος кто [kto] κτο
12 τί что [ʂto] στο
13 πού где [gdʲe] γκντιέ
14 πότε когда [kʌˈgda] καγντά
15 πώς как [kak] κακ
16 δεν не [nʲe] νιε
17 όλοι,όλες,όλα все [vsʲe] φσιέ
18 πολλοί многие [ˈmnogʲɪjɪ] μνόγκιε
19 μερικοί несколько [ˈnʲeskəlʲkə] νιέσκαλ'κα
20 λίγοι немногие [nʲɪˈmnogʲɪjɪ] νιμνόγκιε
21 άλλος другой, иной [druˈgoj], [ɪˈnoj]/ /ντρουγκόι,ινόι
22 ένα один [ʌˈdʲin] αντίν
23 δύο два [dva] ντβα
24 τρία три [trʲi] τριι
25 τέσσερα четыре [ʨɪˈtɨrʲɪ] τσιτίριε
26 πέντε пять [pʲætʲ] πιάτ'
27 μεγάλος большой [bʌˈlʲʂoj μπαλ'σόι
28 μακρύς длинный [ˈdʲlʲinnɨj] ντλίνι
29 φαρδύς широкий [ʂɨˈrokʲɪj] σιρόκι
30 χοντρός толстый [ˈtolstɨj] τόλστη
31 βαρύς тяжёлый [tʲɪˈʐolɨj] τιζόλη
32 μικρός маленький [ˈmalʲɪnʲkʲɪj] μάλινκι
33 κοντός (στο μήκος) короткий [kʌˈrotkʲɪj] καρότκι
34 στενός узкий [ˈuzkʲɪj] ούσκι
35 λεπτός тонкий [ˈtonkʲɪj] τόνκι
36 γυναίκα женщина [ˈʐenʲɕɕɪnə] ζένσσινα
37 άντρας мужчина [muˈɕɕinə] μουσσίνα
38 άνθρωπος человек [ʨɪlʌˈvʲek] τσελαβιέκ
39 παιδί ребёнок, дитя [rʲɪˈbʲonək], [dʲɪˈtʲa] ριμπιόνακ,ντιτιά
40 η σύζυγος жена [ʐɪˈna] ζζενά
41 ο σύζυγος муж [muʂ] μούζ
42 μητέρα мать [matʲ] μάτ'
43 πατέρας отец [ʌˈtʲeʦ] ατιέτς
44 ζώο зверь, животное [zvʲerʲ], [ʐɨˈvotnəjɪ] ζβιέρ',ζζιβότναϊα
45 ψάρι рыба [ˈrɨbə] ρήμπα
46 πουλί птица [ˈptʲiʦə] πτίτσα
47 σκυλί собака, пёс [sʌˈbakə], [pʲos] σαμπάκα,πιός
48 ψείρρα вошь [voʂ] βος
49 φίδι змея [zmʲɪˈja] ζμιγιά
50 σκουλίκι червь [ʨerfʲ] τσέρφ'
51 δέντρο дерево [ˈdʲerʲɪvə] ντιέριβα
52 δάσος лес [lʲes] λιές
53 ξύλο палка [ˈpɑlkə] πάλκα
54 φρούτο плод [plot] πλοτ
15 σπόρος семя, семена [ˈsʲemʲə], [sʲɪmʲɪˈna] σέμια,σιμινά
56 φύλλο лист [lʲist] λίστ
57 ρίζα корень [ˈkorʲɪnʲ] κόριν'
58 φλοιός кора [kʌˈra] καρά
59 λουλούδι цветок [ʦvʲɪˈtok] τσβιτόκ
60 γρασίδι трава [trʌˈva] τραβά
61 σκοινί верёвка [vʲɪˈrʲofkə] βιριόφκα
62 δέρμα кожа [ˈkoʐə] καζά
63 κρέας мясо [ˈmʲasə] μιάσα
64 αίμα кровь [krofʲ] κρόφ'
65 κόκκαλο кость [kostʲ] κόστ'
66 λίπος жир [ˈʐɨr] ζζιρ
67 αυγό яйцо [jɪjˈʦo] γιαϊτσό
68 κέρατο рог [rok] ροκ
69 ουρά хвост [xvost] χβόστ
70 φτερό перо [pʲɪˈro] πιρό
71 μαλλιά волосы [ˈvoləsɨ] βόλαση
72 κεφάλι голова [gəlʌˈva] γκαλαβά
73 αυτί ухо [ˈuxə] ούχα
74 μάτι глаз [glas] γλάς
75 μύτη нос [nos] νος
76 στόμα рот [rot] ροτ
77 δόντι зуб [zup] ζουπ
78 γλώσσα язык [jɪˈzɨk] γιζίκ
79 νύχι ноготь [ˈnogətʲ] νόγκατ'

80 πατούσα стопа [stʌˈpa] σταπά
81 πόδι нога [nʌˈga] ναγκά
82 γόνατο колено [kʌˈlʲenə] καλιένα
83 χέρι рука [ruˈka] ρουκά
84 φτερούγα крыло [krɨˈlo] κρήλα
85 κοιλιά живот [ʐɨˈvot] ζζηβότ
86 εντόστια внутренности, кишки [ˈvnutʲrʲɪnnəstʲɪ], [kʲɪˈʂkʲi] βνούτριναστι,κισκί
87 λαιμός шея [ˈʂejə] σσέϊα
88 πλάτη спина [spʲɪˈna] σπινά
89 στήθος грудь [grutʲ] γκρούτ'
90 καρδιά сердце [ˈsʲertʦɪ] σιέρτσε
91 συκώτι печень [ˈpʲeʨɪnʲ] πιέτσεν'
92 πίνω пить [pʲitʲ] πίτ'
93 τρώω есть, кушать [jestʲ], [ˈkuʂatʲ] γιέστ',κούσσατ'
94 δαγκώνω грызть, кусать [grɨstʲ], [kuˈsatʲ] γκρήστ'
95 ρουφάω сосать [sʌˈsatʲ] σασάτ'
96 φτύνω плевать [plʲɪˈvatʲ] πλιβάτ'

97 κάνω εμετό рвать, блевать [rvatʲ], [blʲɪˈvatʲ] ρβάτ',μπλιβάτ'

98 φυσώ дуть [dutʲ] ντούτ'

99 αναπνέω дышать [dɨˈʂatʲ] ντησσάτ'

100 γελώ смеяться [smʲɪˈjætʲsʲə] σμιγιάτσα

101 βλέπω видеть [ˈvʲɪdʲetʲ] βίντιτ'

102 ακούω слышать [ˈslɨʂatʲ] σσλήσατ'

103 ξέρω знать [znatʲ] ζνάτ'

104 σκέφτομαι думать [ˈdumatʲ] ντούματ'

105 μυρίζω нюхать, чуять [ˈnʲuxatʲ], [ˈʨujætʲ] νιούχατ',τσιούιτ'

106 φοβάμαι бояться [bʌˈjætʲsʲə] μπαγιάτσα

107 κοιμάμαι спать [spatʲ] σπάτ'

108 ζω жить [ʐɨtʲ] ζζήτ'

109 πεθαίνω умирать [umʲɪˈratʲ] ουμιράτ'

110 σκοτώνω убивать [ubʲɪˈvatʲ] ουμπιβάτ'

111 πολεμώ бороться [bʌˈrotʲsʲə] μπαρότσα

112 κυνηγώ охотиться [ʌˈxotʲɪtʲsʲə] οχότιτσα

113 χτυπώ ударить [uˈdʌrʲitʲ] ουντάριτ'

114 κόβω резать, рубить [ˈrʲezatʲ], [ruˈbʲitʲ] ριέζατ',ρουμπίτ'

115 μοιράζω разделить [rəzʲdʲɪˈlʲitʲ] ραζντιλίτ'

116 μαχαιρώνω кольнуть [kʌˈlʲnutʲ] καλ'νούτ'

117 γρατσουνώ царапать [ʦəˈrapətʲ] τσαράπατ'

118 σκάβω копать, рыть [kʌˈpatʲ], [rɨtʲ] καπάτ',ρήτ'

119 κολυμπώ плавать [ˈplavətʲ] πλάβατ'

120 πετώ летать [lʲɪˈtatʲ] λιτάτ'
121 περπατώ ходить, идти [xʌˈdʲitʲ], [ɪˈtʲtʲi] χαντίτ´,ιτί

122 έρχομαι приходить, прийти [prʲɪxʌˈdʲitʲ], [prʲɪjˈtʲi] πριχαντίτ'

123 ξαπλώνω лежать (state) [lʲɪˈʐatʲ] λιζζάτ'

124 κάθομαι сидеть (state) [sʲɪˈdʲetʲ] σιντιέτ'

125 στέκομαι стоять (state) [stʌˈjætʲ] σταγιάτ'

126 στρίβω вращать, вертеть [vrʌˈɕɕatʲ], [vʲɪˈrtʲetʲ] βρασσιάτ',βιρτ'έτ'

127 πέφτω падать [ˈpadətʲ] πάντατ'

128 δίνω давать [dʌˈvatʲ] νταβάτ'

129 κρατώ держать [dʲɪˈrʐatʲ] ντιρζζάτ'

130 στίβω сжимать [ʑʑɨˈmatʲ] ζζημάτ'

131 τρίβω тереть [tʲɪˈrʲetʲ] τιρέτ'

132 πλένω мыть, умывать [mɨtʲ], [umɨˈvatʲ] μήτ',ουμηβάτ'

133 σκουπίζω вытирать [vɨtʲɪˈratʲ] βητιράτ'

134 τραβώ тянуть [tʲɪˈnutʲ] τινούτ'

135 σπρώχνω толкать, пихать [tʌˈlkatʲ], [pʲɪˈxatʲ] ταλκάτ',πιχάτ'

136 ρίχνω бросать, кидать [brʌˈsatʲ], [kʲɪˈdatʲ] μπρασάτ',κιντάτ'

137 δένω вязать, связывать [vʲɪˈzatʲ], [ˈsvʲazɨvətʲ] βιζάτ',σβιάζηβατ'

138 ράβω шить [ʂɨtʲ] σσήτ'
139 μετρώ считать [ɕɕɪˈtatʲ] σσιτάτ'
140 λέω говорить, сказать [gəvʌˈrʲitʲ], [skʌˈzatʲ] γκαβαρίτ',σκαζάτ'
141 τραγουδώ петь [pʲetʲ] πιέτ'
142 παίζω играть [ɪˈgratʲ] ιγκράτ'
143 επιπλέω плыть [plɨtʲ] πλήτ'
144 ρέω течь [tʲeʨ] τιέτσ'
145 παγώνω замёрзнуть [zəˈmʲorznutʲ] ζαμιόρζνουτ'
146 πρήζω пухнуть [ˈpuxnutʲ] πούχνουτ'
147 ήλιος солнце [ˈsonʦə] σόντσε
148 φεγγάρι луна [luˈna] λουνά
149 αστέρι звезда [zvʲɪˈzda] ζβιζντά
150 νερό вода [vʌˈda] βαντά
151 βροχή дождь [doɕtʲ] ντόστ'
152 ποτάμι река [rʲɪˈka] ρικά
153 λίμνη озеро [ˈozʲerə] όζιρα
154 θάλασσα море [ˈmorʲɪ] μόριε
115 αλάτι соль [solʲ] σόλ'
156 πέτρα камень [ˈkamʲɪnʲ] κάμιν'
157 άμμος песок [pʲɪˈsok] πισόκ
158 σκόνη пыль [pɨlʲ] πήλ'
159 χώμα земля [zʲɪˈmlʲa]

160 σύννεφο туча, облако [ˈtuʨə], [ˈobləkə]

161 ομίχλη туман [tuˈman]

162 ουρανός небо [ˈnʲebə]

163 άνεμος ветер [ˈvʲetʲɪr]

164 χιόνι снег [snʲek]

165 πάγος лёд [lʲot]

166 καπνός дым [dɨm]

167 φωτιά огонь [ʌˈgonʲ]

168 στάχτη зола, пепел [zʌˈla], [ˈpʲepʲɪl]

169 καίω жечь [ʐeʨ]

170 δρόμος дорога, путь [dʌˈrogə], [putʲ]

171 βουνό гора [gʌˈra]

172 κόκκινο красный [ˈkrasnɨj]

173 πράσινο зелёный [zʲɪˈlʲonɨj]

174 κίτρινο жёлтый [ˈʐoltɨj]

175 άσπρο белый [ˈbʲelɨj]

176 μαύρο чёрный [ˈʨornɨj]

177 νύχτα ночь [noʨ]

178 μέρα день [dʲenʲ]

179 χρόνος год [got]

180 ζεστός тёплый [ˈtʲoplɨj]

181 κρύος холодный [xʌˈlodnɨj]

182 γεμάτος полный [ˈpolnɨj]

183 νέος новый [ˈnovɨj]

184 παλιός старый [ˈstarɨj]

185 καλός хороший, добрый [xʌˈroʂɨj], [ˈdobrɨj]

186 κακός злой, плохой [zloj], [plʌˈxoj]

187 σάπιος гнилой [gnʲɪˈloj]

188 λερωμένος грязный [ˈgrʲaznɨj]

189 ίσιος прямой [prʲɪˈmoj]

190 στρογγυλός круглый [ˈkruglɨj]

191 κοφτερός острый [ˈostrɨj]

192
αμβλύς
тупой [tuˈpoj]

193 ομαλός гладкий, ровный [ˈglatkʲɪj], [ˈrovnɨj]

194 υγρός мокрый [ˈmokrɨj]

195 στεγνός сухой [suˈxoj]

196 σωστός правильный [ˈpravʲɪlʲnɨj]

197 κοντινός близкий [ˈblʲizkʲɪj]

198 μακρυνός далёкий, дальний [daˈlʲɵkʲɪj], [ˈdɑlʲnʲɪj]

199 δεξιός правый [ˈpravɨj]

200 αριστερός левый [ˈlʲevɨj]

201 σε при, у, возле [prʲi], [u], [ˈvozʲlʲɪ]

202 μέσα в [v]

203 με с [s]

204 και и [i]

205 αν если [ˈjesʲlʲɪ]

206 διότι потому что [pətʌˈmu ʨtə]

207 όνομα имя [ˈimʲə]

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive