λίγη γραμματική ούρντου


Το γένος
Όλα τα ουσιαστικά στα ούρντου ανήκουν σε δύο κατηγορίες:είναι είτε αρσενικά,είτε θηλυκά
 αρσενικά θηλυκά
لڑکي ,  لڑکا    λαρΚα, αγόριλαΡκιι, κορίτσι
     چڑيا, بچہ        μπαchα,παιδίτσιριγια,πουλί
     -, -        γκhαρ,σπίτιμεεζ,τραπέζι


Τα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -αα,-α,-αγια είναι αρσενικά,
Τα ουσιαστικά που τελειώνου σε -ιι,-ιγια είναι θηλυκά
Όλα τα υπολοίπα,πχ αυτά που τελειώνουν σε σύμφωνο,πρέπει να μαθευτούν απ´έξω.

  • συνήθως το πραγματικό γένος μιας λέξης είναι και το γραμματικό
مام   μααμ,η μάνα
داکتر ντάακταρ, ο γιατρός
Τα ουσιαστικά
Στα ουρντού διακρίνται δύο γένοι,δύο αριθμοί και τρεις πτώσεις,η άμεση,η πλάγια και η κλιτική.Τα ουσιαστικά διαρούνται περαιτέρω σε κλιτικούς υποτύπους,τον τύπο-Ι και τον τύπο-ΙΙ,με βασική διαφορά τις χαρακτηριστικές καταλήξεις στον πρώτο τύπο οι οποίες δεν υπάρχουν στον δεύτερο.Ένας εναλλακτικός διαχωρισμός των ουσιαστικών είναι σε σημασμένα και μη σημασμένα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται παραδείγματα καταλήξεων.Σημειώνεται ότι το σύμβολο (-) δείχνει ότι η κατάληξη αλλάζει,ενώ το σύμβολο (+) ότι προστίθεται.

ενικόςπληθυντικός
άμεση.πλάγια.αμ.πλ.κλ.
αρσ.I-ā-e-õ-o
II
+õ+o
λθυ.I-ī, -i, -iyā-iyā̃-iyõ-iyo
II
++õ+o


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ανωτέρω καταλήξεις στην πράξη,τις λέξεις: laṛkā "αγόρι", kuā̃ "πηγάδι", seb "μήλο", pitā "πατέρας", cākū "σουγιάς", ādmī "άντρας" , mitra "φίλος", laṛkī "κορίτσι", śakti "δύναμη", ciṛiyā "πουλί", kitāb "βιβλίο", aurat "γυναίκα", bhāṣā "γλώσσα".


εν.πλ.
αμ.πλ.αμ.πλ.κλ.
αρσ.Ilaṛkā
kuā̃[1]
laṛke[2]
kuẽ
laṛkõ
kuõ
laṛko

IIseb
pitā[3]
cākū
ādmī
mitra
sebõ
pitāõ
cākuõ[4]
ādmiyõ[5]
mitrõ

pitāo

ādmiyo
mitro
θυλ.Ilaṛkī
śakti
ciṛiyā
laṛkiyā̃
śaktiyā̃
ciṛiyā̃
laṛkiyõ
śaktiyõ
ciṛiyõ
laṛkiyo


IIkitāb
bhāṣā[6]
aurat
kitābẽ
bhāṣāẽ
aurtẽ
kitābõ
bhāṣāõ
aurtõ


aurto


^ * Επίσης, η κλιτική ενικού 
^ *Ένας μικρός αριθμός σημασμένων αρσενικών παρουσιάζουν ερρινοποίηση όλων των καταλήξεων.
    * Τα περσοαραβικά δάνεια που λήγουν σε τελικό μη προφερόμενο h αντιμετωπίζονται σαν αρσενικά σημασμένα ουσιαστικά. [5] Εξού και bacca(h) → baccā. Το πρώτο είναι η ορθογραφία Ουρντού, το τελευταίο Χίντι.
    * ^ Ουσιαστικά μη σημασμένα που λήγουν σε ū and ī συντομεύουνται κατά κανόνα σε u και i πριν από καταλήξεις πληθυντικού της πλάγιας και κλιτικής πτώσης.Στη δεύτερη περίπτωση προστίθεται το ημίφωνο y.
    ^ * Ορισμένα αρσενικά που λήγουν σε ā δεν μεταβάλλονται στπν άμεσο πληθυντικό και εμπίπτουν στην κατηγορία των μη σημασμένων. δηλαδή pitā "πατέρας", cācā "θείος", rājā  «βασιλιάς» [6].
    * ^ Πολλά θηλυκά,τέλος, σανσκριτικά δάνεια καταλήγουν σε ā. πχ. bhāṣā "γλώσσα", āśā "ελπίδα", icchā  "πρόθεση".[6]
    * Ορισμένα περσοαραβικά δάνεια μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνήσιες διπλές έννοιές τους.Δηλαδή vālid "πατέρας" vālidain → "γονείς".
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive